http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Regulamin składek członkowskich PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 marca 2011 09:00

1. Statut SKP ( § 10, ust.1, 2) wyróżnia następujące kategorie członków opłacających składki:

a. Członkowie zwyczajni
b. Członkowie wspierający (afiliowani) - osoby fizyczne lub prawne

2. Wysokość składki członkowskiej normalnej ustala się w wymiarze rocznym na stałym poziomie 4,5 % średniej płacy miesięcznej w gospodarce kraju wg danych GUS za III kwartał poprzedniego roku z zaokrągleniem do 5 (pięciu) złotych w górę.

3. Zmiana ogólnej zasady ustalania wysokości składek, określonej w punkcie 2 niniejszego regulaminu, wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków lub Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

4. Wysokość składek ulgowych wynosi 50 % składki normalnej.

5. Składka ulgowa 50 % przysługuje niżej wymienionym członkom, nie pracującym zawodowo, po udokumentowaniu tego uprawnienia:

· emerytom i rencistom
· studentom studiów stacjonarnych
· uczniom szkół dziennych
· bezrobotnym
· studentom studiów doktoranckich

6. Emeryci i renciści, którzy ukończyli 70 lat życia są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.

7. Wysokość składki w ciągu roku jest stała i nie zależy od daty przyjęcia członka.

8. Członkowie zwyczajni wstępujący po raz pierwszy do SKP i przyjmowani ponownie, po skreśleniu, opłacają jednorazowo wpisowe w wysokości 20 (dwudziestu) złotych.

9. Składki opłacane są najpóźniej do dnia 31 września danego roku.

10. Nie opłacenie składki do końca następnego roku po roku wymagalności składki powoduje skreślenie z listy członków SKP (§ 15, ust. 2 Statutu SKP).

11. W ramach składki członkowie otrzymywać będą Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia, wydawany 1-2 razy w roku oraz znaczek SKP.

12. Członkowie mają rozszerzone uprawnienia do odbierania dokumentów elektronicznych umieszczanych na stronie internetowej SKP:  dokumentów przesłanych SKP do opiniowania, materiałów do szkoleń z zakresu uprawnień, najnowszych wydawnictw SKP, itp.

Nowy numer konta: 50 1020 5242 0000 2102 0129 2234

Adres: ul. Kochanowskiego 36, 51-601 Wrocław