http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Zaproszenie dla firm PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 marca 2011 19:51

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Kartografów Polskich powstało w lipcu 1999 r. jako pierwsza w historii Polski organizacja społeczno-zawodowa tej grupy profesjonalistów. Skupia ono osoby czynnie wykonujące zawód kartografa, zarówno w sferze naukowej jak i praktyki biznesowej. Cele i zadania Stowarzyszenia określa Statut m. in. w zakresie wspólnego reprezentowania zawodowych interesów kartografów polskich, zarówno w kraju jak i za granicą, wspomagania i propagowania osiągnięć naukowo-technicznych w kartografii jak też ochrony zawodu kartografa oraz praw autorskich kartografów, zwłaszcza w zakresie działalności wydawniczej.

Realizacji tych celów Stowarzyszenie dokonuje poprzez współdziałanie z instytucjami państwowymi jak Główny Urząd Geodezji i Kartografii, samorządowymi (m. in. Geodeta Województwa Dolnośląskiego) oraz pokrewnymi organizacjami jak Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Stowarzyszenie jest także członkiem Europejskiej Unii Kartograficznej. W kraju Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz popierania publikacji map na dobrym poziomie organizując co roku konkurs pt. „Mapa Roku”, którego druga edycja rozstrzygnie się w październiku br.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna. Reguluje to Statut SKP ustanawiając formę członkostwa wspierającego. Takie członkostwo jest powszechne w wielu towarzystwach kartograficznych na świecie oraz w Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej i przynosi obopólne korzyści, umożliwiając aktywniejszą i szerszą działalność.

Zarząd Główny SKP zwraca się zatem do Państwa z propozycją uzyskania statusu Członka wspierającego. Oprócz statutowych uprawnień oferujemy umieszczanie znaku Państwa firmy na naszej stronie internetowej, w Biuletynie SKP oraz prezentacje podczas otwartych spotkań Zarządu SKP z członkami i innymi osobami zainteresowanymi kartografią podczas Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, sympozjów i seminariów. Członek wspierający będzie mieć możliwość głosowania w konkursie „Mapa Roku” za pośrednictwem swego uprawnionego (na piśmie) przedstawiciela.

Bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie naszą propozycją. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na wsparcie naszej działalności, to prosimy o wypełnienie załączonej karty członkowskiej i zadeklarowanie kwoty składki. Proponujemy 600,00 zł., co stanowi równowartość 10-krotnej składki indywidualnej. Składka może być również większa, w miarę możliwości Państwa Firmy. Otrzymanie deklaracji i potwierdzenia wpłaty będzie podstawą do niezwłocznego przekazania Państwu przez Zarząd SKP przewidzianego Statutem potwierdzenia członkostwa.

Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf Sp. z o.o. z Wrocławia jest pierwszym Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Kartografów Polskich.

Wyrażamy przekonanie, że nawiązana współpraca i pomoc Państwa Firmy przyczyni się do skuteczniejszego działania Stowarzyszenia dla podniesienia znaczenia zawodu kartografa i rangi polskiej kartografii.

Z poważaniem
Przewodnicząca Zarządu Głównego SKP
Dr inż. Joanna Bac-Bronowicz