http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

I Konferencja SKP PDF Drukuj Email
piątek, 22 kwietnia 2011 16:50

Pierwsza Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich - Wrocław 21-23 listopada 2002 r.Logo SKP

 

W dniach 21-23 listopada 2002 r. we Wrocławiu odbyła się I konferencja SKP pod ogólnym hasłem „Problemy polskiego rynku wydawniczego. Zawód kartografa”. Jej organizatorami było Stowarzyszenie Kartografów Polskich i Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Powodów do zorganizowania tej konferencji było kilka a jednym z najważniejszych były podejmowane inicjatywy zmierzające do utworzenia samorządu zawodowego geodetów i kartografów, stale pojawiające się wątpliwości co do celowości i konieczności posiadania uprawnień zawodowych w zakresie redakcji map oraz dające się słyszeć głosy w środowisku geodezyjnym, że właściwie nie ma zawodu kartografa…

 

W konferencji uczestniczyło ogółem około 120 osób. Zawodowy charakter konferencji sprawił, że wśród uczestników byli obecni pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, podległych Urzędom Marszałkowskim, studenci Uniwersytetów Warszawskiego, Wrocławskiego i Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz kartografowie z akademickich ośrodków z całego kraju i wiodących wydawnictw kartograficznych. Zaproszenie do udziału w konferencji pzryjęli także goście zagraniczni – prof. dr hab. inż. Wolf G. Koch z Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie oraz doc. dr inż. Miroslav Mikšovský z Czeskiej Politechniki w Pradze, który jednocześnie jest przewodniczącym Czeskiego Towarzystwa Kartograficznego.

 

Wybór miejsca i czasu konferencji był związany z Uniwersytetem Wrocławskim, którego Zakład Kartografii Instytutu Geograficznego jest jednym z trzech uniwersyteckich ośrodków w kraju, kształcących geografów ze specjalnością kartografii. Ponadto rok 2002 był dla Uniwersytetu rokiem jubileuszu 300-lecia istnienia Uczelni, natomiast rok 2003 jest rokiem jubileuszu 50-lecia istnienia Zakładu (wcześniej Katedry) Kartografii IG UWr. Konferencja odbywała się w Oratorium Marianum Uniwersytetu, zabytkowej barokowej sali, drugiej co do okazałości po Auli Leopoldina. Honorowy patronat nad konferencją objęli Główny Geodeta Kraju Jerzy Albin oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Emilian Stańczyszyn.

 

Problematyka konferencji koncentrowała się wokół czterech grup tematycznych, którym poświęcono osobne sesje: „Zawód kartografa”, „Samorząd i uprawnienia zawodowe”, „Prawo autorskie” i „Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny”. Sesje referatowe poprzedziło inauguracyjne wystąpienie Głównego Geodety Kraju Jerzego Albina pt. Kartografia w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Natomiast w ramach poszczególnych sesji wygłoszono następujące referaty:

 

Sesja I „Zawód kartografa” (21.11.2002 r.)

 

Sesja II „Samorząd i uprawnienia zawodowe”

 • Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne i ich interpretacja. (Adolf Jankowski, Warszawa)
 • Samorząd zawodowy geodetów i kartografów. (Roman Kasprzak, Warszawa)
 • Możliwości utworzenia samorządu zawodowego osób zajmujących się opracowaniem, redagowaniem i reprodukowaniem zobrazowań przestrzennych środowiska geograficznego (Joanna Bac-Bronowicz, Wrocław)
 • Samodzielne funkcje zawodowe w zakresie kartografii” (Jan Krupski, Roman Janusiewicz, Wrocław).

 

Sesja III „Prawo autorskie” (22.11.2002 r.)

 • Ochrona utworu kartograficznego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Sybilla Stanisławska-Kloc, Kraków)
 • Etyka w interpretacji i stosowaniu ustawy „Prawo autorskie i prawa pokrewne” (Władysław Pawlak, Wrocław)
 • Kartografia w prawie autorskim (Wojciech Jankowski, Warszawa)

 

Sesja IV „Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny”

 • Reorganizacja Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. (Grzegorz Kurzeja, Warszawa)
 • Wojewódzki Ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako źródło danych geodezyjno-kartograficznych o regionie. (Robert Pajkert, Wrocław)
 • Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (Jerzy Zieliński, Katowice).

 

W dyskusjach zabierało głos bardzo wielu uczestników, a największe zainteresowanie wzbudziły referaty Głównego Geodety Kraju oraz dr Sybilli Stanisławskiej-Kloc, ponieważ dotyczyły spraw najbardziej interesujących środowisko kartografów. Wnioski z dyskusji zostały zebrane przez komisje wnioskową, która przekazała je stosownym adresatom. Najważniejszymi wnioskami konferencji były:

pod adresem Zarządu SKP:

 1. Przeprowadzić rozpoznanie w środowisku kartograficznym w sprawie postulatów co do zakresu i poziomu wykształcenia kartografów.
 2. Przeprowadzić konsultacje w środowiskach publikujących mapy w sprawie zapotrzebowania na wykłady lub kursy z zakresu kartografii.
 3. Opracować listę samodzielnych funkcji, które mogą pełnić kartografowie z uprawnieniami.
 4. Opracować wytyczne w sprawie określania elementów twórczych i oryginalnych dla prawa autorskiego.

 

pod adresem GUGiK:

 1. Postulat ściślejszej współpracy ze środowiskiem kartograficznym, zwłaszcza w sprawach planowanych przedsięwzięć kartograficznych lub rezygnacji z takowych, w celu umożliwienia przedstawienia opinii środowiska w tych sprawach.
 2. Wyrażenie niepokoju z powodu zaprzestania wydawania cywilnej mapy topograficznej w skali 1:50 000.
 3. Zwrócenia szczególnej uwagi na produkty kartograficzne do użytku szkolnego.
 4. Przyśpieszenie prac nad uporządkowaniem nazewnictwa geograficznego w świetle zakładanych baz danych systemów GIS itp.
 5. Wydzielenie w GUGiK osobnego departamentu Kartografii prowadzącego całokształt spraw związanych z wizualizacją baz GIS w postaci map cyfrowych oraz wydawnictw „papierowych” (uzasadnienie w komentarzu do wystąpienia Głównego Geodety Kraju).

 

Podczas konferencji odbyły się także warsztaty, w których uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z Wojewódzkim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu, kierowanym przez p. Bernarda Witczyka oraz obejrzenia pokazu edytorskich możliwości programu CorelDraw! w Pracowni Atlasu Dolnego Śląska Uniwersytetu Wrocławskiego, kierowanej przez prof. dr. hab. Władysława Pawlaka.

 

Konferencji towarzyszyły I Targi Kartografii, w których udział wzięło 7 wystawców: PPWK S.A., Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wydawnictwo Demart, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, Państwowy Instytut Geologiczny i firma DEPHOS z Krakowa.

 

W trakcie konferencji przeprowadzono i rozstrzygnięto trzecią już edycję konkursu SKP „Mapa Roku”. Informację o jego uczestnikach i wynikach przedstawiamy w odrębnym sprawozdaniu.

 

Jak zwykle przy takich imprezach tak i przy tej konferencji odbyło się spotkanie towarzyskie – tym razem w niecodziennej scenerii terrarium Miejskiego Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Gościnny Gospodarz, dyrektor ogrodu, dr Antoni Gucwiński osobiście powitał gości i towarzyszył im podczas spotkania, odpowiadając na wiele pytań. Największą jednak atrakcją wieczoru była możliwość przeżycia bliskiego spotkania z boa dusicielem i pytonem, z czego wielu gości skorzystało, uwieczniając się na zdjęciach.

 

Stowarzyszenie Kartografów Polskich pragnie serdecznie podziękować Głównemu Geodecie Kraju za patronowanie naszej konferencji oraz instytucjom i wydawnictwom kartograficznym, które zechciały wzbogacić swoimi publikacjami materiały konferencyjne dla uczestników:

 • Centralnemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie,
 • Biuru Promocji Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Wydawnictwu Kartograficznemu Eko-Graf z Wrocławia,
 • Wydawnictwu Kartograficznemu Demart z Warszawy,
 • Wydawnictwu i Bankowi Geoinformacji Pietruska & Mierkiewicz z Poznania,
 • Wydawnictwu Kartograficznemu Daunpol z Warszawy.

 

Dziękujemy także wszystkim osobom, szczególnie pracownikom Zakładu Kartografii i studentom specjalizacji kartografii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy swoim wkładem pracy przyczynili się do zorganizowania tej konferencji.

 

 


GaleriaGłówny Geodeta Kraju w wystąpieniu o miejscu kartografii w GUGiKTadeusz G. z uwagą słucha wystąpienia Prezesa GUGiKProf. Ewa Krzywicka-Blum – o kształceniu kartografów na studiach geodezyjnychProf. J. Pasławski – o kartografach po studiach uniwersyteckichPrzewodniczący Czeskiego Towarzystwa Kartograficznego i prof. W. KochDr Jan Krupski – o zawodzie kartografaJurek i Bogdan z UW z słuchają referatu o propozycjach samorządu zawodowegoZacięta dyskusjaProf. W. Pawlak – o etyce w interpretacji i stosowaniu ustaw o prawie autorskimDyr. CODGiK Grzegorz Kurzeja – o reorganizacji CODGiKUWODGiK Katowice – Jurek Zieliński – o pracy swojego ośrodkaGeodeta województwa dolnośląskiego Robert Pajkert – o DSIPWręczenie Agnieszce wyróżnień za pracę magisterskąWizyta Głównego Geodety Jerzego Albina w Laboratorium GIS przy Katedrze Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we WrocławiuNajgłówniejszy organizator – Jan KrupskiKierownik Katedry Kartografii Uniwersytetu WrocławskiegoPrzewodnicząca SKP i dyrektor WGiK UMWD