http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Kandydaci na biegłych sądowych w zakresie kartografii PDF Drukuj Email
wtorek, 26 kwietnia 2011 18:06

W związku z rosnącą ilością spraw, w których zachodzi potrzeba powoływania biegłych sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy  zaprasza do współpracy specjalistów z dziedziny kartografii.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. Z dnia 26 stycznia 2005 r.) kandydat na biegłego, oprócz wniosku do Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowienie biegłym sądowym powinien złożyć następujące załączniki, które potwierdziłyby posiadanie umiejętności z danej dziedziny:

1. uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających fachowość (dyplom, świadectwo, zaświadczenie, posiadane uprawnienia itp.)

2. aktualne zapytanie o karalność

3. kwestionariusz osobowy

4. kserokopię dowodu osobistego (strony osobopoznawcze  i o zameldowaniu)

5. zgodę i opinię pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego (w przypadku pozostawania w stosunku pracy) lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, o przebywaniu na rencie bądź emeryturze.

Przedstawione dokumenty (o ile nie są oryginałami) powinny być uwierzytelnione przez notariusza lub pracownika Oddziału Administracyjnego tut. sądu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu (74)8518 227.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Świdnicy
Tomasz Wysocki