http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Konkurs Mapa Roku 2011 PDF Drukuj Email
środa, 21 marca 2012 00:00

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ogłasza XII edycję konkursu "Mapa Roku 2011". Konkurs dostępny jest dla wszystkich Wydawców. Zachęcamy do zaglądania na stronę konkursową "Mapa Roku" z danymi zgłoszonych do konkursu map.


Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:
  a/ „mapa turystyczna”,
  b/ „plan miasta”,
  c/ „szkolne mapy ścienne i atlasy”,,
  d/ „inne mapy i atlasy (drukowane)”,
  e/ „Najgorsza Mapa Roku” i „Najgorszy Atlas Roku”.
 2. W każdej kategorii Wydawnictwo może zgłosić maksymalnie dwa tytuły.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne, własne opracowania polskich wydawców.
 4. Mapy z kategorii a, b, c i d należy nadesłać w dwóch egzemplarzach na podany niżej adres we Wrocławiu. Jeśli mapa jest jednostronna, wystarczy jeden egzemplarz. Atlasy wystarczy przesłać także w jednym egzemplarzu.
 5. Szkolne mapy i atlasy powinny spełniać następujące warunki: odpowiadać redakcyjnym wymaganiom stawianym takim opracowaniom dla potrzeb szkolnych, odpowiadać podstawom programo­wym z zakresu geografii lub historii i ewentualnie posiadać klauzulę dopuszczenia przez MEN do użyt­ku szkolnego.
 6. Zgłoszone mapy muszą być wydane w okresie od 1. 01. 2011 r. do 31. 12. 2011 r. Rok wydania i numer ISBN powinien być umieszczony na mapie.
 7. Atlasy muszą być wydane w okresie od 1. 01. 2011 r. do 31. 12. 2011 r. Rok wydania i numer ISBN powinien być umieszczony w widocznym miejscu (strona tytułowa lub kolofon/metryka wydawnicza).
 8. Do konkursu nie mogą być zgłaszane tytuły uczestniczące w poprzednich konkursach "Mapa Roku" i ich wznowienia. Dopuszczalne jest zgłoszenie map o takich samych tytułach, lecz wykonanych od początku i posiadających cechy oryginalnego, nowego opracowania.
 9. W konkursie nie mogą uczestniczyć mapy zawierające reklamy o ogólnej powierzchni powyżej 3 dcm2 (na awersie i rewersie mapy łącznie).
 10. Konkurs w danej kategorii odbędzie się, gdy zostanie zgłoszonych minimum 4 tytuły (w tej kategorii) przynajmniej trzech różnych wydawców.
 11. Termin zgłaszania map do konkursu upływa 25 marca 2012 r. Z uwagi na krótki okres zgłaszania map jest to termin maksymalnie wydłużony i ostateczny.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 28-30 marca 2012 roku podczas XXI Szkoły Kartograficznej we Wrocławiu. Mapy zgłaszane do konkursu należy opublikować na stronach internetowych wydawnictw, a w przypadku ich braku Stowarzyszenie Kartografów Polskich udostępni swoje strony dla takiej publikacji. Publikacja dotyczy tylko fragmentu strony mapowej formatu A4 zeskanowanego w rozdzielczości 72 dpi i w skali 1:1, w formacie *.jpg i wielkości 1024 x 768 pikseli. W drugim pliku powinny być pokazane: okładka lub tytuł mapy (mapy ścienne i inne) i stopka wydawnicza, w minimalnej wielkości umożliwiającej odczytanie informacji z obrazu. W przypadku atlasów należy przedstawić okładkę, stronę z kolofonem i fragment mapy z głównego szeregu. Właściwe pliki należy nadesłać jak najszybciej pocztą elektroniczną na adres: jan.krupski @uni.wroc.pl i  krupski @onet.eu.
 13. W miarę napływania zgłoszeń będą one sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 14. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 15. Mapy i atlasy po konkursie pozostają w Zarządzie Głównym SKP
 16. W kategorii e - "Najgorsza Mapa Roku" i "Najgorszy Atlas Roku" - zgłoszenie może przysłać każdy członek Stowarzyszenia, wydawnictwo lub osoba prywatna zajmująca się zawodowo lub hobbystycznie mapami. Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie 10 zdań uzasadnienia oraz 1 egzemplarz mapy lub wskazanie dotyczące możliwości jej zakupienia lub otrzymania. Listowne zgłoszenie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz miejscem pracy (tylko nazwa instytucji). Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Organizator konkursu – Zarząd Główny SKP – zastrzega sobie prawo do dopuszczenia lub odrzucenia mapy z konkursu. W takim przypadku Wydawca zostanie o tym powiadomiony pisemnie z po­da­nymi przyczynami takiej decyzji.

Sposób rozstrzygnięcia Konkursu:

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez tajne głosowanie członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich uczestniczących w XXI Szkole Kartograficznej we Wrocławiu. Przewiduje się także równoległe tajne głosowanie osób nie będących członkami SKP. W jego wyniku zostanie wyłoniona tylko jedna publikacja zwycięska w danej kategorii i będzie wyróżniona honorową "Nag­rodą Publiczności".

Nagrody:

Publikacje, które zwyciężą w danej kategorii, otrzymają tytuł "Mapa Roku 2011" lub "Atlas Roku 2011 oraz plakietkę honorową. Miejsca I-III w trzech kategoriach otrzymują przez trzy lata możliwość umieszczania emblematu SKP z informacją o nagrodzie.

Mapy wyróżnione "Nagrodą Publiczności" otrzymają na okres trzech lat prawo umieszczania na mapie (lub przy niej) informacji: "Nagroda Publiczności w Konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Mapa / Atlas Roku" 2011".

Tytuł Mapy Roku / Atlasu Roku i Nagroda Publiczności są niezależne i mogą przypaść temu samemu tytułowi.

W kategorii "Najgorsza Mapa Roku / Atlas Roku" zostanie przyznany specjalny dyplom.

Wyniki Konkursu będą opublikowane w "Polskim Przeglądzie Kartograficznym", "Biuletynie SKP" oraz na stronie internetowej SKP, a także w miarę możliwości w innych mediach. Zwycięskie mapy i atlasy zostaną też zarekomendowane Komitetowi Narodowemu ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej do przesłania ich w ramach wystawy narodowej na kolejną Konferencję MAK.

Mapy konkursowe należy przesyłać na adres:

Dr Jan Krupski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Kartografii

Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

 

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Wrocław, 9 marca 2012 r.