http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Konkurs Mapa Roku 2012 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 marca 2013 00:00

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich uprzejmie informuje, że została ogłoszona XIII edyc­ja dorocznego konkursu „Mapa Roku 2012”. Konkurs odbędzie się pod tradycyjnym patronatem Głównego Geodety Kraju. Bardzo serdecznie zapraszamy PT Wydawców do uczestnictwa w konkursie i zapoznania się z niżej zamieszczonym regulami­nem konkursu. Bardzo prosimy zwrócić baczną uwagę na postanowienia konkursu i podane ter­miny zgłaszania map i atlasów – ze względu na wolne dni na początku maja, łączące się dniami weekendowymi, nie będzie możliwości przedłużenia terminu zgłaszania map i atlasów poza ter­min podany w regulaminie. Zachęcamy do zaglądania na stronę konkursową "Mapa Roku" z danymi zgłoszonych do konkursu map.


Regulamin konkursu „Mapa Roku 2012”:

 1. Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:
  a/ „Mapa turystyczna”,
  b/ „Plan miasta”,
  c/ „Szkolne mapy ścienne i atlasy”,
  d/ „Inne mapy i atlasy (drukowane)”,
  e/ „Najgorsza Mapa Roku” i „Najgorszy Atlas Roku”.
 2. W każdej kategorii Wydawnictwo może zgłosić maksymalnie dwa tytuły.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne, własne opracowania polskich wydawców.
 4. Mapy z kategorii a, b, c i d należy nadesłać w dwóch egzemplarzach na podany niżej adres we Wrocławiu. Jeśli mapa jest jednostronna, wystarczy jeden egzemplarz. Atlasy wystarczy przesłać także w jednym egzemplarzu.
 5. Szkolne mapy i atlasy powinny spełniać następujące warunki: odpowiadać redakcyjnym wymaganiom stawianym takim opracowaniom dla potrzeb szkolnych, odpowiadać podstawom programo­wym z zakresu geografii lub historii i ewentualnie posiadać klauzulę dopuszczenia przez MEN do użyt­ku szkolnego.
 6. Zgłoszone mapy muszą być wydane w okresie od 1. 01. 2012 r. do 31. 12. 2012 r. Rok wydania i numer ISBN powinien być umieszczony na mapie.
 7. Atlasy muszą być wydane w okresie od 1. 01. 2012 r. do 31. 12. 2012 r. Rok wydania i numer ISBN powinien być umieszczony w widocznym miejscu (strona tytułowa lub kolofon/metryka wydawnicza).
 8. Do konkursu nie mogą być zgłaszane tytuły uczestniczące w poprzednich konkursach "Mapa Roku" i ich wznowienia. Dopuszczalne jest zgłoszenie map o takich samych tytułach, lecz wykonanych od początku i posiadających cechy oryginalnego, nowego opracowania.
 9. W konkursie nie mogą uczestniczyć mapy zawierające reklamy o ogólnej powierzchni powyżej 3 dcm2 (na awersie i rewersie mapy łącznie).
 10. Konkurs w danej kategorii odbędzie się, gdy zostanie zgłoszonych minimum 4 tytuły (w tej kategorii) przynajmniej trzech różnych wydawców.
 11. 11. Termin zgłaszania map do konkursu upływa 29 kwietnia 2013 r. Z uwagi na krótki okres zgłaszania map jest to termin maksymalnie wydłużony i ostateczny.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 6-7 maja 2013 roku podczas konferencji „Uprawnienia zawodowe kartografa i fotogrametry” we Wrocławiu. Mapy zgłaszane do konkursu należy opublikować na stronach internetowych wydawnictw, a w przypadku ich braku Stowarzyszenie Kartogra­fów Polskich udostępni swoje strony dla takiej publikacji. Publikacja dotyczy tylko fragmentu strony mapowej formatu A4 zeskano­wanego w rozdzielczości 72 dpi i w skali 1:1, w formacie *.jpg i wielkości 1024 x 768 pikseli. W drugim pliku powinny być pokazane: okładka lub tytuł mapy (mapy ścienne i inne) i stopka wydawnicza, w minimalnej wielkości umożliwiającej odczytanie informacji z obrazu. W przypadku atlasów należy przedstawić okładkę, stronę z kolofonem i fragment mapy z głównego szeregu skalowego. Właściwe pliki należy nadesłać jak najszybciej pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 13. W miarę napływania zgłoszeń będą one sukcesywnie publikowane na stronie interneto­wej Stowarzyszenia.
 14. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 15. Mapy i atlasy po konkursie pozostają w Zarządzie Głównym SKP
 16. W kategorii e - "Najgorsza Mapa Roku" i "Najgorszy Atlas Roku" - zgłoszenie może przysłać każdy członek Stowarzyszenia, wydawnictwo lub inna osoba prywatna zajmująca się zawodowo lub hobbystycznie mapami. Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie 10 zdań uzasadnienia oraz 1 egzemplarz mapy lub atlasu ze wskazaniem możliwości jej zakupienia lub otrzymania. Egzemplarze przysłane przez zgłaszających będą zwrócone na podany adres zwrotny. Listowne zgłoszenie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz miejscem pracy (tylko nazwa instytucji). Dane osobowe będą wyko­rzys­ty­­wane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu i nie będą udostępniane oso­bom trzecim.

Organizator konkursu – Zarząd Główny SKP – zastrzega sobie prawo do dopuszczenia lub odrzucenia mapy z konkursu. W takim przypadku Wydawca zostanie o tym powiadomiony pisem­nie z po­da­nymi przyczynami takiej decyzji.

Sposób rozstrzygnięcia Konkursu:

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez tajne głosowanie członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich uczestniczących w konferencji „Uprawnienia zawodowe kartografa i fotogrametry” we Wrocła­wiu w dniu 7.05.2013 r. Przewiduje się także równoległe tajne głosowanie osób nie będących członkami SKP. W jego wyniku zostanie wyłonio­na tylko jedna publikacja zwycięska w danej kategorii i będzie wyróżniona honorową "Nag­rodą Publiczności".

Nagrody:

Publikacje, które zwyciężą w danej kategorii, otrzymają tytuł „Mapa Roku 2012” lub „Atlas Roku 2012” oraz plakietkę honorową. Miejsca I-III w kategoriach a,b,c, d otrzymują przez trzy lata możliwość umieszczania emblematu SKP z informacją o nagrodzie. Wydawnictwa otrzymają także nagrody ufundowane przez organizatorów oraz patronów.

Mapy wyróżnione "Nagrodą Publiczności" otrzymają na okres trzech lat prawo umieszczania na mapie (lub przy niej) informacji:

"Nagroda Publiczności w Konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich  "Mapa / Atlas Roku" 2012".

Tytuł Mapy Roku / Atlasu Roku i Nagroda Publiczności są niezależne i mogą przypaść temu samemu tytułowi.

W kategorii "Najgorsza Mapa Roku 2012/ Atlas Roku 2012" zostanie przyznany specjalny dyplom.

Wyniki Konkursu będą opublikowane  przez medialnego patrona konkursu, redakcję miesięcznika  GEODETA oraz portalu Geoforum.pl, w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym" oraz „Biuletynie SKP"  i na stronie internetowej SKP, a także w miarę możliwości w innych mediach. Zwycięskie mapy i atlasy zostaną też zarekomendowane Komitetowi Narodowemu ds. Międzyna­ro­dowej Asocjacji Kartograficznej do przesłania ich w ramach wystawy narodowej na kolejną Konferencję MAK.

Mapy konkursowe należy przesyłać na adres:

Dr Jan Krupski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Geoinformatyki i Kartografii

Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Wrocław, 21 marca 2013 r.