http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Uwagi SKP do Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii PDF Drukuj Email
środa, 20 maja 2020 00:00

Mimo wieloletnich prób zmiany nazwy uprawnień zakresu 6 z „REDAKCJA MAP” na „KARTOGRAFIA I PRZETWARZANIE GEOINFORMACJI”, proces ten, z całkowicie niezrozumiałych i nieuzasadnionych względów,  nie zakończył się dotąd powodzeniem. Skutkować to będzie w kolejnych latach dalszymi nieporozumieniami. Nie zaakceptowano zmiany nazwy, mimo zgłaszania tego problemu przez kartografów, zarówno naukowców, przedsiębiorców jak i urzędników (uwagi do kolejnych projektów rozporządzeń o uprawnieniach i Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne), zgody zespołu roboczego przy GUGiK zajmującego się uprawnieniami w zakresach 3, 6, 7 i protokołem posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych z 8-9 grudnia 2016 roku. Z nazwy nie wynika wiedza uprawnionego kartografa w zakresie systemów oraz usług geoinformacyjnych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

Załącznik do pisma NG-KZ.022.3.2020 z dnia 11 maja 2020 r.

Nazwa dokumentu:

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Konsultacje publiczne

Lp.

Komórka wnosząca uwagi

Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi

Treść uwagi i uzasadnienie

Propozycja zmian (zmiany uwidoczniono barwą czerwoną)

1.

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

§ 4. ust. 3

Projekt rozporządzenia uniemożliwia uzyskanie uprawnień przez byłych żołnierzy i pracowników cywilnych wojska na podstawie praktyki uzyskanej podczas wykonywania niektórych prac określonych w Załączniku 2

3. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia wpisu, osoba zainteresowana składa oświadczenie, w którym przedstawia okoliczności braku możliwości tego potwierdzenia oraz wskazuje osobę pod kierunkiem której wykonywała prace geodezyjne lub prace kartograficzne oraz numer jej uprawnień zawodowych. W przypadku dołączenia do wniosku dziennika praktyki zawodowej składanego przez żołnierza, byłego żołnierza lub pracownika cywilnego wojska osoba zainteresowana składa oświadczenie, w którym przedstawia okoliczności braku możliwości tego potwierdzenia oraz wskazuje osobę pod kierunkiem której wykonywała prace geodezyjne lub prace kartograficzne, a fakt osobistego wykonania prac potwierdza w dzienniku właściwy dowódca jednostki wojskowej.

2.

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

§ 6. 1.

Projekt rozporządzenia nie określa na jakiej podstawie mogą uzyskiwać uprawnienia osoby, które kończyły studia wyższe przed reformą systemu szkolnictwa wyższego  (z początkiem roku akademickiego 2012/2013 uczelnie rozpoczęły realizację procesu kształcenia opartego na zasadach zgodnych z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego), a posiadają wystarczające umiejętności i wiedzę zdobytą na kursach, szkoleniach poza systemem szkolnictwa wyższego oraz długoletnią praktykę. Jest to jawna dyskryminacja osób starszych.

§ 6. 1. Efekty uczenia się, z którymi muszą być zbieżne efekty uczenia się określone (od 2012 r) w programie studiów ukończonych przez osobę zainteresowaną nadaniem uprawnień zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 lub 7 ustawy, niezbędne do uznania przez komisję kwalifikacyjną umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, za spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych, określa załącznik nr 3. . W przypadku ukończenia studiów przed 2016 r. i niemożliwości przedstawienia wymaganych dokumentów: suplementu do dyplomu ukończenia studiów, wypisu z programu studiów potwierdzony przez uczelnię, wskazującego efekty uczenia się. osoba może przystąpić do egzaminu na zasadach stosowanych przy uzyskaniu uprawnień 1,2,4,5.

3.

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

§ 13. 7

Projekt rozporządzenia nie określa na jakiej podstawie mogą uzyskiwać uprawnienia osoby, które kończyły studia wyższe przed reformą systemu szkolnictwa wyższego, a posiadają wystarczające umiejętności i wiedzę zdobytą na kursach, szkoleniach poza systemem szkolnictwa wyższego oraz długoletnią praktykę.

Od dawna postulowanym przez środowisko zawodowe geodetów i kartografów, a także samą Komisję Kwalifikacyjną jest umożliwienie tym osobom uzyskiwania uprawnień w alternatywnej procedurze egzaminacyjnej (potwierdzającej znajomość przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii), analogicznie jak dla uprawnień z zakresu 1, 2, 4 i 5. Jest to jawna dyskryminacja osób starszych.

Źródłem informacji stanowiących podstawę do przeprowadzenia przez komisję kwalifikacyjną weryfikacji programu studiów są inne dokumenty wskazujące efekty uczenia się, liczbę godzin zajęć lub grup zajęć umożliwiających uzyskanie tych efektów i formę tych zajęć, potwierdzone przez uczelnię, jeżeli przepisy obowiązujące w dniu uzyskania przez osobę zainteresowaną wykształcenia umożliwiającego ubieganie się o nadanie uprawnień zawodowych nie przewidywały wydawania dokumentów wymienionych w ust. 6. W przypadku ukończenia studiów przed 2016 r i niemożliwości przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów osoba może przystąpić do egzaminu na zasadach stosowanych przy uzyskaniu uprawnień 1,2,4,5.

 

4.

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Załącznik 2
Zakres 6 Pkt 1

 

W projektowanym rozporządzeniu nie uwzględniono w stosunku do rozporządzenia z 2014 r. (Dz. U. poz. 176) i rozporządzenia z 2019 r. (Dz.U. poz. 1846) istotnych prac możliwych do uznania praktyki zawodowej dla zakresu 6, dotyczące uzupełnienia i aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, pkt 4-6 i pkt. 12

Wykreślenie tych prac spowoduje utrudnienia w zdobyciu uprawnień zawodowych, kandydat będzie miał mniejszy katalog prac do kwalifikacji praktyki. Proponujemy powrót do  zapisów z rozporządzenia o uprawnieniach zawodowych z 2014 r. i z 2019 r. Załącznik 2.

ZAKRES 6 – redakcja map. Nie widzimy potrzeby wykreślania np. z p.4 „oraz z baz danych tematycznych tworzonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną oraz geologiczną, w szczególności map sozologicznych (SOZO) i hydrograficznych (HYDRO)”. Specjalistów z takim doświadczeniem jest obecnie zdecydowanie za mało, a żaden z innych zakresów uprawnień nie wymaga takiej wiedzy.

Wskazane bazy danych, prowadzone przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej na różnych jej szczeblach, są rejestrami publicznymi, które powinny cechować się: aktualnością i wiarygodnością. Ponadto powinny być łatwo i sprawnie udostępniane uprawnionym podmiotom w dogodnej dla nich formie i formatach cyfrowego przekazu. Utrzymanie powyższych cech, gromadzonych w w/w rejestrach wymaga zatrudnienia w jednostkach obsługujących organy prowadzące rejestry zatrudnienia wysoko kwalifikowanej kadry urzędniczej, której kwalifikacje powinny być potwierdzane posiadaniem uprawnień zawodowych zakresu 6. Przy kolejnej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nazwa tego zakresu powinna zostać zmieniona na: „KARTOGRAFIA I PRZETWARZANIE GEOINFORMACJI” Należy zauważyć że przepis ustawy Pgik art. 4 ust 1c o treści: „Dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a, oraz dla związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i usługi zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 oraz z 2019 r. poz. 730).”, związany z tworzeniem i utrzymanie aktualności metadanych opisujących zbiory danych i usługi, wymaga również dysponowania odpowiednio przygotowaną kadrą.

1) aktualizacja co najmniej jednej z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 – 6 oraz lub aktualizacja przynajmniej jednej z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, 9, 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

5.

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Załącznik 2
Zakres 6 pkt. 2

Określenie „redakcja opracowań kartograficznych” to zbyt ogólne i szerokie sformułowanie. Takie wyrażenie wymagałoby zdefiniowania użytych pojęć, w szczególności objaśnienia, jakie opracowania kartograficzne zostaną uznane dla zaliczenia praktyki.

Koniecznym jest doprecyzowanie prac, tak aby zarówno kandydat, jak i komisja nie mieli wątpliwości co do możliwości zaliczenia danej pracy. Pozostawienie niejednoznacznego zapisu skutkować będzie różnymi interpretacjami i powodować znaczne utrudnienia zarówno po stronie kandydata, jak i komisji, wprowadzi dużą uznaniowość i subiektywność do procesu nadawania uprawnień, co najprawdopodobniej będzie powodem przyszłych odwołań w przypadku niezaliczenia danej pracy.

Projektowany zapis wpłynie negatywnie na proces nadawania uprawnień zawodowych.

Natomiast doprecyzowanie pojęcia przyczyni się do uproszczenia i klarowności tego procesu.

2) redakcja opracowań kartograficznych wykonywanych lub zlecanych do wykonania przez:

- organy i instytucje administracji publicznej,

- jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych RP,

rozpowszechnianych przez te podmioty bez ograniczeń lub z ograniczeniami w postaci papierowej lub w postaci numerycznej poprzez usługi sieciowe, względnie na maszynowych nośnikach informacji;

6.

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Załącznik 2
Zakres 6 pkt 6

Propozycja zmiany redakcyjnej polegająca na przenumerowaniu punktu  +  rozszerzenie treści punktu

8) przygotowanie mapy lub atlasu do druku offsetowego lub cyfrowego.

7.

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Załącznik 2
Zakres 6

W projektowanym rozporządzeniu usunięto uwzględnione w rozporządzeniu z 2014 r. i z 2019 r. istotne prace możliwe do uznania praktyki zawodowej dla zakresu 6, dotyczące projektowania modeli danych dla systemów informacji przestrzennej i tworzenia baz danych zgodnych z takimi modelami.

Projektowanie modeli danych i tworzenie baz danych na potrzeby różnych geoportali urzędowych to obecnie jedno z ważniejszych zadań stojących przed współczesną kartografią, pozyskanie umiejętności związanej z takimi pracami należy zaliczyć do praktyki zawodowej.

Kartografia (której dotyczą uprawnienia zwane nieadekwatnie do realiów „redakcja map”) jest dziedziną wiedzy, która zajmuje się modelowaniem informacji przestrzennej oraz jej obrazowaniem – geowizualizacją.

Wykreślenie tego typu prac uwzględnionych w rozporządzeniu z 2014 r. i z 2019 r. spowoduje utrudnienia w zdobyciu uprawnień zawodowych, kandydat będzie miał mniejszy katalog prac do kwalifikacji praktyki, szczególnie będzie to negatywnie wpływać na pozyskanie uprawnień przez pracowników administracji, którzy mają doświadczenie w tego typu pracach.

Usunięcie takiego rodzaju pracy byłoby zaprzeczeniem postępu technologicznego w zawodzie.

Ujęcie tych prac w katalogu jest niezbędne ze względu na oczywistą ewolucję kartografii w kierunku baz danych i systemów GIS, i wpłynie korzystnie na proces nadawania uprawnień zawodowych. Dodać należy, że wiele instytucji administracji publicznej (nie tylko administracji geodezyjnej i kartograficznej) w warunkach udziału przy postępowaniach zamówień publicznych na projektowanie i wykonanie baz danych przestrzennych wymaga od wykonawców zatrudniania do realizacji uzyskanego zamówienia osób legitymujących się posiadaniem uprawnień z zakresu 6. Posiadanie w zespołach wykonawczych takich osób jest traktowane jako gwarancja wykonania zamawianych prac zgodnie z krajowymi i europejskimi standardami dla systemów informacji przestrzennej.

7) projektowanie modeli danych dla systemów informacji przestrzennej administracji publicznej na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub tworzenie bazy danych zgodnej z takimi modelami;

8.

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Załącznik 2
Zakres 6
zdanie końcowe

Geografia Wojskowa jest znaczącym na rynku kartograficznym kreatorem zamówień publicznych na prace kartograficzne. Rozszerzenie zapisu ułatwi osobom ubiegającym się o uprawnienia z zakresu 6 wykazanie się niezbędną praktyką.

Do uznania przez komisję kwalifikacyjną praktyki zawodowej dotyczącej zakresu 6, konieczne jest wykazanie w dzienniku praktyki zawodowej wykonania prac należących do co najmniej 3 różnych z wymienionych powyżej rodzajów, z czego wyniki wykonania co najmniej 1 pracy podlegały przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub do wojskowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

9.

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Załącznik 3
Zakres 6

W projektowanym rozporządzeniu usunięto efekty kształcenia uwzględnione w rozporządzeniu z 2014 r. i z 2019 r. związane z funkcjonowaniem i projektowaniem systemów oraz usług geoinformacyjnych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

To ważna umiejętność niezbędna do uprawiania zawodu. Nadanie uprawnień w zakresie 6 odbywa się obecnie bez egzaminu, dlatego bardzo istotnym jest zapewnienie właściwego wykształcenia do profesjonalnego i samodzielnego uprawiania zawodu.

Uwzględnienie takich efektów kształcenia jest niezbędne ze względu na oczywistą ewolucję kartografii w kierunku baz danych i systemów GIS, zgodnych z regulacjami IIP, i wpłynie korzystnie na proces nadawania uprawnień zawodowych

 

Zasady funkcjonowania i projektowania systemów oraz usług geoinformacyjnych  w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

Osoba zainteresowana zna:

1)     podstawowe regulacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/2/WE  z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1,  z późn. zm.);

2)     modele funkcjonalne, zasady projektowania, tworzenia, aktualizacji i harmonizacji urzędowych, referencyjnych baz danych przestrzennych (rejestrów publicznych) oraz zasady tworzenia i funkcjonowania geoportali w ramach infrastruktury informacji przestrzennej.

10.

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Komentarz  do proponowanych zmian

Poniżej

 

Bogactwo cyfrowych danych przestrzennych zgromadzonych przez ostatnie 30 – 40 lat oraz postępy technologii informacyjnych i komunikacyjnych otwierają nowe perspektywy dla analizy naszego otoczenia fizycznego i społecznego. Rozpowszechnienie się Internetu oraz umiejętności obsługi komputera spowodowały powstanie całkowicie nowego paradygmatu posługiwania się danymi przestrzennymi, opartego o promowanie współdzielenia geoinformacji.

W ciągu ostatnich czterdziestu lat, wraz z nadejściem technologii cyfrowych, kartografia wkroczyła na szeroką autostradę postępu, której kierunek wytyczała Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna. Kierownictwo i pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii brali czynny udział w konferencjach, pracach i wystawach tej organizacji. Mapy ze znakiem Copyright GŁÓWNY GEODETA KRAJU z powodzeniem uczestniczyły w konkursach Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej  i zdobywały nagrody. Rozporządzenie z 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie 6, w pełni wpisywało się w trend światowego rozwoju kartografii, preferując do zyskania uprawnień nowoczesne i pełne wykształcenie oraz szeroki zakres praktyki zawodowej.

Sądząc po zmianach, ograniczających konieczność wiedzy kartografa uprawnionego z zakresu nowoczesnej geoinformacji, zaproponowanych w przedstawionym do konsultacji projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie uprawnień nr 6 oraz konsekwentnym wykreśleniu słowa „kartografia” w całej znowelizowanej Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii widać kierunek umniejszenia udziału i roli kartografii urzędowej. Jest to trend przeciwny działaniom odpowiednich urzędów na świecie. Służby geodezyjne i kartograficzne Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i wielu innych rozwijają kartografię, mając w tym źródło dochodu, prestiżu i monopolu na pewne rodzaje informacji przestrzennej. Zaspakajają one potrzeby w zakresie informacji geograficznej wszystkich użytkowników: od dzieci, kartografów amatorów po służby państwowe.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii skupił się na budowie nowoczesnych baz danych georeferencyjnych. Zadanie to zostało z powodzeniem zakończone. Wypełnienie tych baz i ich aktualizacja jest obecnie realizowane. Od wiedzy i doświadczenia wykonawców zależy pełność i wiarygodność zawartości tych baz. Nie są to tylko dane geometryczne ale w dużej części atrybutowe, dotyczące m. in. nazewnictwa geograficznego, przebiegu granic, treści tematycznych. W związku z tym zawężenie wymagań kompetencyjnych co do praktyki i wiedzy przyszłych kartografów uprawnionych skutkować będzie zdecydowanym pogorszeniem jakości danych i utratą zaufania użytkowników. Ograniczenie wymagań umożliwi zdobycie uprawnień osobom z wiedzą powierzchowną. Będzie też powodem ograniczenia właściwego wykształcenia, w niektórych uczelniach nie mających długiej tradycji w kształceniu kartografów, lub wręcz umożliwi udowodnienie spełnienia warunków stawianych kandydatom mimo niewystarczającego wykształcenia i praktyki, niezbędnych do profesjonalnego i samodzielnego uprawiania zawodu kartografa. Może to skutkować obniżeniem jakości danych georeferencyjnych, niemożliwym do odrobienia bez zasilania baz  od nowa.

Dostępność aktualnych, dostępnych i dobrze udokumentowanych danych odgrywa kluczową rolę w procesie cyfrowej transformacji naszych społeczeństw i przedsiębiorstw.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Przewodnicząca: dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. uczelni.


Ostateczna wersja projektu oraz załączników jest  dostępna na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, pod adresem: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/projekty