http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Kilka słów o Stowarzyszeniu PDF Drukuj Email
środa, 16 marca 2011 01:00

Od dnia rejestracji (12.07.1999 r.) minęło ponad dziesięć lat istnienia Stowarzyszenia Kartografów Polskich. Przełom stuleci, na który przypadło nam rozpoczynać działalność, nie był i nie jest czasem wyzwalającym aktywność społeczną. Krajowe trudności gospodarcze odsuwają na plan dalszy nasze zawodowe problemy. Mimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych i słabej, niestety, aktywności naszego środowiska, próbujemy zaznaczyć naszą obecność i na miarę skromnych możliwości finansowych działać na rzecz naszej profesji.

Zgodnie z wyznaczonymi przez statut celami, zabiegamy o podniesienie rangi zawodu kartografa, o poprawę jakości prac kartograficznych oraz ich popularyzację. Celem działania Stowarzyszenia Kartografów Polskich jest podejmowanie wszelkiej działalności prowadzącej do zapewnienia najwyższej jakości standardów i aktualności produkcji kartograficznej w Polsce, w tym także baz danych i map urzędowych przekazywanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Sposobem na zrealizowanie tego celu jest wypracowanie wspólnie z zainteresowanymi przedsiębiorstwami i wydawnictwami kartograficznymi takich procedur przetargowych, w których zostanie wymuszona odpowiednia jakość produktów. Jakość zgodną z dobrą, profesjonalną praktyką kartograficzną zapewnić będzie można przede wszystkim przez kontrolę wykonania i zachowania obowiązujących standardów w trakcie odbiorów prac kartograficznych, a dotyczących zarówno bazy graficznej jak i opisowej oraz tradycyjnych i cyfrowych map topograficznych i tematycznych

Statutowymi celami Stowarzyszenia są m.in. reprezentowanie interesów twórców i specjalistów czynnie wykonujących zawód kartografa w kraju i za granicą, ochrona zawodu oraz praw autorskich kartografów, podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia, popularyzacja w społeczeństwie zagadnień naukowych, technicznych i ekonomicznych z dziedziny kartografii, współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji państwowej i samorządowej w zakresie kartografii oraz prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych i naukowo-technicznych z pokrewnymi organizacjami za granicą.

Działalność ta jest realizowana poprzez udział Zarządu i członków Stowarzyszenia w pracach nad prawnymi regulacjami spraw kartografii w Polsce wspólnie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, organizację konferencji, sympozjów i innych form wymiany informacji i poglądów na sprawy zawodu kartografa i stanu polskiej kartografii oraz publikowanie artykułów i wiadomości na temat jakości polskiej kartografii, ochrony praw twórców-kartografów itp.

Zarząd SKP
Wrocław dn. 16 marca 2011 r.

Poprawiony: wtorek, 14 maja 2013 22:42