http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Konkurs Mapa Roku 2010 PDF Drukuj Email
wtorek, 15 marca 2011 01:00


Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ogłasza XI edycję konkursu "Mapa Roku 2010". Konkurs dostępny jest dla wszystkich Wydawców. Termin zgłaszania map do konkursu upływa 28 marca 2011 r.

Zachęcamy do zaglądania na stronę konkursową "Mapa Roku" z danymi zgłoszonych do konkursu map.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:

a/ „mapa turystyczna”,
b/ „plan miasta”,
c/ „szkolne mapy ścienne i atlasy”,,
d/ „inne mapy i atlasy (drukowane)”,
e/ „Najgorsza Mapa Roku” i „Najgorszy Atlas Roku”.

2. W każdej kategorii Wydawnictwo może zgłosić maksymalnie dwa tytuły.

3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne, własne opracowania polskich wydawców.

4. Mapy z kategorii a, b, c i d należy nadesłać w dwóch egzemplarzach na podany niżej adres we Wrocławiu. Jeśli mapa jest jednostronna, wystarczy jeden egzemplarz. Atlasy wystarczy przesłać także w jednym egzemplarzu.

5. Szkolne mapy i atlasy powinny spełniać następujące warunki: odpowiadać redakcyjnym wymaganiom stawianym takim opracowaniom dla potrzeb szkolnych, odpowiadać podstawom programowym z zakresu geografii lub historii i ewentualnie posiadać klauzulę dopuszczenia przez MEN do użytku szkolnego.

6. Zgłoszone mapy muszą być wydane w okresie od 1. 01. 2010 r. do 31. 12. 2010 r. Rok wydaniai  numer ISBN powinien być umieszczony na mapie.

7. Atlasy muszą być wydane w okresie od 1. 01. 2010 r. do 31. 12. 2010 r. Rok wydania i numer ISBN powinien być umieszczony w widocznym miejscu (strona tytułowa lub kolofon/metryka wydawnicza).

8. Do konkursu nie mogą być zgłaszane tytuły uczestniczące w poprzednich konkursach "Mapa Roku" i ich wznowienia. Dopuszczalne jest zgłoszenie map o takich samych tytułach, lecz wykonanych od początku i posiadających cechy oryginalnego, nowego opracowania.

9. W konkursie nie mogą uczestniczyć mapy zawierające reklamy o ogólnej powierzchni powyżej 3 dcm2 (na awersie i rewersie mapy łącznie).

10. Konkurs w danej kategorii odbędzie się, gdy zostanie zgłoszonych minimum 4 tytuły (w tej kategorii) przynajmniej trzech różnych wydawców.

11. Termin zgłaszania map do konkursu upływa 28 marca 2011 r.

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 13-14 kwietnia 2011 roku podczas XX Szkoły Kartograficznej w Brunowie k. Lwówka Śląskiego.

Mapy zgłaszane do konkursu należy opublikować na stronach internetowych wydawnictw, a w przypadku ich braku Stowarzyszenie Kartografów Polskich udostępni swoje strony dla takiej publikacji. Publikacja dotyczy tylko fragmentu strony mapowej formatu A4 zeskanowanego w rozdzielczości 72 dpi i w skali 1:1, w formacie *.jpg i wielkości 1024 x 768 pikseli. W drugim pliku powinny być pokazane: okładka lub tytuł mapy (mapy ścienne i inne) i stopka wydawnicza, w minimalnej wielkości umożliwiającej odczytanie informacji z obrazu.

W przypadku atlasów należy przedstawić okładkę, stronę z kolofonem i fragment mapy z głównego
szeregu. Właściwe pliki należy nadesłać jak najszybciej pocztą elektroniczną na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (UWAGA! NOWY ADRES!!!) i Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

13. W miarę napływania zgłoszeń będą one sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

14. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

15. Mapy i atlasy po konkursie pozostają w Zarządzie Głównym SKP

16. W kategorii e/ "Najgorsza Mapa Roku" i "Najgorszy Atlas Roku" - zgłoszenie może przysłać każdy członek Stowarzyszenia, wydawnictwo lub osoba prywatna zajmująca się zawodowo lub hobbystycznie mapami.

Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie 10 zdań uzasadnienia oraz 1 egzemplarz mapy lub wskazanie dotyczące możliwości jej zakupienia lub otrzymania. Listowne zgłoszenie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz miejscem pracy (tylko nazwa instytucji). Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Organizator konkursu - Zarząd Główny SKP - zastrzega sobie prawo do dopuszczenia lub odrzucenia mapy z konkursu. W takim przypadku Wydawca zostanie o tym powiadomiony pisemnie z podanymi przyczynami takiej decyzji.

Sposób rozstrzygnięcia Konkursu:

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez tajne głosowanie członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich uczestniczących w XX Szkole Kartograficznej w Brunowie. Przewiduje się także równoległe tajne głosowanie osób nie będących członkami SKP. W jego wyniku zostanie wyłoniona tylko jedna publikacja zwycięska w danej kategorii i będzie wyróżniona honorową "Nagrodą Publiczności".

Nagrody:

Publikacje, które zwyciężą w danej kategorii, otrzymają tytuł "Mapa Roku 2009" lub "Atlas Roku 2009" oraz plakietkę honorową. Miejsca I-III w trzech kategoriach otrzymują przez trzy lata moźiwość umieszczania znaczka SKP z informacją o nagrodzie.

Mapy wyróżnione "Nagrodą Publiczności" otrzymają na okres trzech lat prawo umieszczania na mapie (lub przy niej) informacji: "Nagroda Publiczności w Konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Mapa / Atlas Roku" 2009". Tytuł Mapy Roku / Atlasu Roku i Nagroda Publiczności są niezależne i mogą przypaść temu samemu tytułowi.

W kategorii "Najgorsza Mapa Roku / Atlas Roku" zostanie przyznany specjalny dyplom.

Wyniki Konkursu będą opublikowane w "Polskim Przeglądzie Kartograficznym", "Biuletynie SKP" oraz na stronie internetowej SKP, a także w miarę możliwości w innych mediach. Zwycięskie mapy i atlasy zostaną też zarekomendowane Komitetowi Narodowemu ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej do przesłania ich w ramach wystawy narodowej na kolejną Konferencję MAK.


Mapy konkursowe należy przesyłać na adres:
Dr Jan Krupski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Kartografii
Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Wrocław, 25.lutego 2011 r.