http://kartografia.pwr.edu.pl/Joomla_SKP

Członkowie

Informacje dla obecnych członków SKP oraz wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do StowarzyszeniaDeklaracja członkowska i numer konta PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 marca 2011 19:03

Do pobrania deklaracja członkowska w pliku w pliku pdf.

Także do pobrania deklaracja członka wspierającego w pliku doc lub w pliku pdf.

Nowy numer konta: 50 1020 5242 0000 2102 0129 2234

Adres: ul. Kochanowskiego 36, 51-601 Wrocław

 
Regulamin składek członkowskich PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 marca 2011 09:00

1. Statut SKP ( § 10, ust.1, 2) wyróżnia następujące kategorie członków opłacających składki:

a. Członkowie zwyczajni
b. Członkowie wspierający (afiliowani) - osoby fizyczne lub prawne

2. Wysokość składki członkowskiej normalnej ustala się w wymiarze rocznym na stałym poziomie 4,5 % średniej płacy miesięcznej w gospodarce kraju wg danych GUS za III kwartał poprzedniego roku z zaokrągleniem do 5 (pięciu) złotych w górę.

3. Zmiana ogólnej zasady ustalania wysokości składek, określonej w punkcie 2 niniejszego regulaminu, wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków lub Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

4. Wysokość składek ulgowych wynosi 50 % składki normalnej.

5. Składka ulgowa 50 % przysługuje niżej wymienionym członkom, nie pracującym zawodowo, po udokumentowaniu tego uprawnienia:

· emerytom i rencistom
· studentom studiów stacjonarnych
· uczniom szkół dziennych
· bezrobotnym
· studentom studiów doktoranckich

6. Emeryci i renciści, którzy ukończyli 70 lat życia są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.

7. Wysokość składki w ciągu roku jest stała i nie zależy od daty przyjęcia członka.

8. Członkowie zwyczajni wstępujący po raz pierwszy do SKP i przyjmowani ponownie, po skreśleniu, opłacają jednorazowo wpisowe w wysokości 20 (dwudziestu) złotych.

9. Składki opłacane są najpóźniej do dnia 31 września danego roku.

10. Nie opłacenie składki do końca następnego roku po roku wymagalności składki powoduje skreślenie z listy członków SKP (§ 15, ust. 2 Statutu SKP).

11. W ramach składki członkowie otrzymywać będą Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia, wydawany 1-2 razy w roku oraz znaczek SKP.

12. Członkowie mają rozszerzone uprawnienia do odbierania dokumentów elektronicznych umieszczanych na stronie internetowej SKP:  dokumentów przesłanych SKP do opiniowania, materiałów do szkoleń z zakresu uprawnień, najnowszych wydawnictw SKP, itp.

Nowy numer konta: 50 1020 5242 0000 2102 0129 2234

Adres: ul. Kochanowskiego 36, 51-601 Wrocław

 
Członkowie Stowarzyszenia PDF Drukuj Email
środa, 16 marca 2011 01:00

Członkowie Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Lista członków zwyczajnych SKP - wrzesień 2019 r.

Szanowni Państwo
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Wasze dane lub ich część były nadal dostępne na tej stronie to prosimy o Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Członkowie wspierający Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Firma/Instytucja Adres Telefon/Fax WWW
Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf Sp. z oo. ul. S. Wysłoucha 58
52-433 Wrocław

tel. 71 3370648,
502 319 652

www.ekograf.pl
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
tel.71 7829250 wgik.dolnyslask.pl
Główny Urząd Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
tel. 22 6618017,
22 6291867
www.gugik.gov.pl
ESRI Polska ul. Bonifraterska 17 (III piętro)
00-203 Warszawa
tel.: 22 3904700,
fax: 22 3904701
www.esripolska.com.pl
SmallGIS ul. Obrońców Helu 21,
30-395 Kraków
tel.: 12 4250625,
fax:12 2624169
www.smallgis.pl

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
w Krakowie Spółka z o.o.

ul. Grzegórzecka 10
31-530 Kraków
tel.: 12 4210983,
fax: 12 4217680
www.opgk.krakow.pl
 
Zaproszenie dla firm PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 marca 2011 19:51

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Kartografów Polskich powstało w lipcu 1999 r. jako pierwsza w historii Polski organizacja społeczno-zawodowa tej grupy profesjonalistów. Skupia ono osoby czynnie wykonujące zawód kartografa, zarówno w sferze naukowej jak i praktyki biznesowej. Cele i zadania Stowarzyszenia określa Statut m. in. w zakresie wspólnego reprezentowania zawodowych interesów kartografów polskich, zarówno w kraju jak i za granicą, wspomagania i propagowania osiągnięć naukowo-technicznych w kartografii jak też ochrony zawodu kartografa oraz praw autorskich kartografów, zwłaszcza w zakresie działalności wydawniczej.

Realizacji tych celów Stowarzyszenie dokonuje poprzez współdziałanie z instytucjami państwowymi jak Główny Urząd Geodezji i Kartografii, samorządowymi (m. in. Geodeta Województwa Dolnośląskiego) oraz pokrewnymi organizacjami jak Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Stowarzyszenie jest także członkiem Europejskiej Unii Kartograficznej. W kraju Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz popierania publikacji map na dobrym poziomie organizując co roku konkurs pt. „Mapa Roku”, którego druga edycja rozstrzygnie się w październiku br.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna. Reguluje to Statut SKP ustanawiając formę członkostwa wspierającego. Takie członkostwo jest powszechne w wielu towarzystwach kartograficznych na świecie oraz w Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej i przynosi obopólne korzyści, umożliwiając aktywniejszą i szerszą działalność.

Zarząd Główny SKP zwraca się zatem do Państwa z propozycją uzyskania statusu Członka wspierającego. Oprócz statutowych uprawnień oferujemy umieszczanie znaku Państwa firmy na naszej stronie internetowej, w Biuletynie SKP oraz prezentacje podczas otwartych spotkań Zarządu SKP z członkami i innymi osobami zainteresowanymi kartografią podczas Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, sympozjów i seminariów. Członek wspierający będzie mieć możliwość głosowania w konkursie „Mapa Roku” za pośrednictwem swego uprawnionego (na piśmie) przedstawiciela.

Bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie naszą propozycją. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na wsparcie naszej działalności, to prosimy o wypełnienie załączonej karty członkowskiej i zadeklarowanie kwoty składki. Proponujemy 600,00 zł., co stanowi równowartość 10-krotnej składki indywidualnej. Składka może być również większa, w miarę możliwości Państwa Firmy. Otrzymanie deklaracji i potwierdzenia wpłaty będzie podstawą do niezwłocznego przekazania Państwu przez Zarząd SKP przewidzianego Statutem potwierdzenia członkostwa.

Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf Sp. z o.o. z Wrocławia jest pierwszym Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Kartografów Polskich.

Wyrażamy przekonanie, że nawiązana współpraca i pomoc Państwa Firmy przyczyni się do skuteczniejszego działania Stowarzyszenia dla podniesienia znaczenia zawodu kartografa i rangi polskiej kartografii.

Z poważaniem
Przewodnicząca Zarządu Głównego SKP
Dr inż. Joanna Bac-Bronowicz