Deklaracja członkowska i składki

Do pobrania:

Numer konta: 50 1020 5242 0000 2102 0129 2234

Adres: ul. Kochanowskiego 36, 51-601 Wrocław

Regulamin składek członkowskich

 1. Statut SKP (§ 10, ust.1, 2) wyróżnia następujące kategorie członków opłacających składki:
  a. Członkowie zwyczajni
  b. Członkowie wspierający (afiliowani) – osoby fizyczne lub prawne
 2. Wysokość składki członkowskiej normalnej ustala się w wymiarze rocznym 120 zł (sto dwadzieścia złotych). Wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających (afiliowanych) ustala się w wymiarze rocznym, w wysokości przynajmniej ośmiokrotnej składki członkowskiej normalnej.
 3. Zmiana ogólnej zasady ustalania wysokości składek, określonej w punkcie 2 niniejszego regulaminu, wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego.
 4. Wysokość składek ulgowych wynosi 50 % składki normalnej.
 5. Składka ulgowa 50 % przysługuje niżej wymienionym członkom, nie pracującym zawodowo, po udokumentowaniu tego uprawnienia:
  · emerytom i rencistom,
  · studentom studiów stacjonarnych,
  · uczniom szkół dziennych,
  · bezrobotnym,
  · studentom studiów doktoranckich.
 6. Emeryci i renciści, którzy ukończyli 70 rok życia opłacają składkę członkowską w wysokości 20 zł rocznie. Składka tej wysokości obowiązuje od 2023 r.
 7. Wysokość składki w ciągu roku jest stała i nie zależy od daty przyjęcia członka.
 8. Członkowie zwyczajni wstępujący po raz pierwszy do SKP i przyjmowani ponownie, po skreśleniu, opłacają jednorazowo wpisowe w wysokości 20 (dwudziestu) złotych.
 9. Składki opłacane są najpóźniej do dnia 30 września danego roku.
 10. Członkowie zwyczajni i wspierający biorą udział w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 11.  W ramach składki członkowie otrzymywać będą Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia, wydawany przynajmniej 1  raz w roku oraz znaczek SKP.
 12. Członkowie mają rozszerzone uprawnienia do odbierania dokumentów elektronicznych umieszczanych na stronie internetowej SKP: dokumentów przesłanych SKP do opiniowania, materiałów do szkoleń z zakresu uprawnień, najnowszych wydawnictw SKP, itp.