O Stowarzyszeniu

Od dnia rejestracji (12.07.1999 r.) minęło wiele lat działalnności Stowarzyszenia Kartografów Polskich. Przełom stuleci, na który przypadło nam rozpoczynać działalność, nie był czasem wyzwalającym aktywność społeczną. Krajowe trudności gospodarcze odsuwały na plan dalszy nasze zawodowe problemy. Mimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych i słabej, niestety, aktywności naszego środowiska, próbujemy zaznaczyć naszą obecność i na miarę skromnych możliwości finansowych działać na rzecz naszej profesji.

Zgodnie z wyznaczonymi przez statut celami, zabiegamy o podniesienie rangi zawodu kartografa, o poprawę jakości prac kartograficznych oraz ich popularyzację. Celem działania Stowarzyszenia Kartografów Polskich jest podejmowanie wszelkiej działalności prowadzącej do zapewnienia najwyższej jakości standardów i aktualności produkcji kartograficznej w Polsce, w tym także baz danych i map urzędowych przekazywanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Sposobem na zrealizowanie tego celu jest wypracowanie wspólnie z zainteresowanymi przedsiębiorstwami i wydawnictwami kartograficznymi takich procedur przetargowych, w których zostanie wymuszona odpowiednia jakość produktów. Jakość zgodną z dobrą, profesjonalną praktyką kartograficzną zapewnić będzie można przede wszystkim przez kontrolę wykonania i zachowania obowiązujących standardów w trakcie odbiorów prac kartograficznych, a dotyczących zarówno bazy graficznej jak i opisowej oraz tradycyjnych i cyfrowych map topograficznych i tematycznych

Statutowymi celami Stowarzyszenia są m.in. reprezentowanie interesów twórców i specjalistów czynnie wykonujących zawód kartografa w kraju i za granicą, ochrona zawodu oraz praw autorskich kartografów, podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia, popularyzacja w społeczeństwie zagadnień naukowych, technicznych i ekonomicznych z dziedziny kartografii, współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji państwowej i samorządowej w zakresie kartografii oraz prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych i naukowo-technicznych z pokrewnymi organizacjami za granicą.

Działalność ta jest realizowana poprzez udział Zarządu i członków Stowarzyszenia w pracach nad prawnymi regulacjami spraw kartografii w Polsce wspólnie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, organizację konferencji, sympozjów i innych form wymiany informacji i poglądów na sprawy zawodu kartografa i stanu polskiej kartografii oraz publikowanie artykułów i wiadomości na temat jakości polskiej kartografii, ochrony praw twórców-kartografów itp.

Zarząd SKP