Statut

Statut Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Kartografów Polskich, zwane dalej SKP lub Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem zawodowym i naukowo-technicznym.

§ 2

Terenem działania SKP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Wrocław.

§ 3

SKP posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SKP mogą być oddziały i koła.
 2. Oddziały SKP mogą uzyskiwać osobowość prawną.
 3. Zarząd Główny nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zobowiązań finansowych oddziałów posiadających osobowość prawną.

§ 5

SKP może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 6

SKP może posiadać sztandar oraz odznaki: organizacyjną i honorowe.

§ 7

SKP opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw, za zgodą Zarządu, może zatrudniać pracowników nie będących członkami SKP.

Rozdział II Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§ 8

Celem Stowarzyszenia Kartografów Polskich jest:

 1. zrzeszenie twórców i specjalistów czynnie wykonujących zawód kartografa w celu wspólnego reprezentowania interesów branży kartograficznej w kraju i za granicą,
 2. współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie rozwoju techniki i produkcji kartograficznej, wdrażanie osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych w dziedzinie kartografii i działalności wydawniczej a także ochrony zawodu oraz praw autorskich kartografów,
 3. podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji oraz kształtowanie wysokiego poziomu etyki zawodowej członków Stowarzyszenia,
 4. popularyzacja w społeczeństwie zagadnień naukowych, technicznych i ekonomicznych z dziedziny kartografii oraz inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych i naukowo-technicznych z pokrewnymi organizacjami za granicą.
 5. reprezentowanie w kraju i za granicą kartografów i wydawców kartograficznych zrzeszonych w SKP jako rzeczniku ich praw autorskich i praw pokrewnych.

§ 9

SKP realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. współdziałanie z administracją państwową i samorządową , jednostkami gospodarczymi, społecznymi i samorządowymi w dziedzinach objętych działalnością SKP,
 2. prezentowanie na forum publicznym wspólnych poglądów i problemów w zakresie prawa autorskiego, prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz kierunków i warunków rozwoju kartografii,
 3. organizowanie zebrań, zjazdów, narad i konferencji naukowo-technicznych,
 4. prowadzenie działalności szkoleniowej i publicystycznej,
 5. współdziałanie z administracją państwową w zakresie nadawania uprawnień zawodowych,
 6. inicjowanie i współdziałanie w zakresie ustalania i stosowania kryteriów kwalifikacji zawodowych oraz udzielania pomocy swym członkom w tym zakresie,
 7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi i naukowotechnicznymi o tym samym lub podobnym zakresie działania,
 8. współdziałanie przy podnoszeniu jakości prac kartograficznych i wydawniczych,
 9. prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa,
 10. opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie nagród i odznaczeń dla członków SKP.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie SKP dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, związana swą działalnością z kartografią, która zobowiązuje się do realizacji celów SKP i wypełniania obowiązków statutowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być także osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, przy spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1.
 3. Członkiem wspierającym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna lub organizacja bez osobowości prawnej, która w sposób znaczący wspiera finansowo lub organizacyjnie działalność SKP.
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna w uznaniu szczególnych zasług w działalności zbieżnej z celami Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie lub Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 5. Szczegółowe kryteria przyjmowania członków wspierających ustala Zarząd Główny SKP.

§ 12

Członek zwyczajny SKP ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz SKP zgodnie z postanowieniami Statutu,
 2. brania udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez SKP,
 3. korzystania z pomocy SKP w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych , doradztwa naukowo-technicznego, korzystania, za zgodą właściwego Zarządu, z własności SKP oraz uczestnictwa we wszelkich imprezach przez nie organizowanych, 4. noszenia odznaki SKP i posiadania jego legitymacji.

§ 13

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz SKP,
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
 3. regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 14

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny SKP na podstawie deklaracji członkowskiej i pisemnej rekomendacji dwóch członków SKP.
 2. Zasady określania wysokości składek członkowskich i tryb ich opłacania oraz ulgi i zwolnienia z ich opłacania określane będą corocznie uchwałą Zarządu Głównego.

§ 15

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z SKP, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału lub Zarządowi Głównemu SKP,
 2. skreślenia przez właściwy Zarząd w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy pomimo uprzedniego upomnienia,
 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę SKP, w tym za sprzeniewierzenie się etyce zawodowej lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 4. śmierci członka.

§ 16

 1. Status członka wspierającego otrzymuje się na mocy uchwały Zarządu Głównego SKP po złożeniu pisemnej deklaracji finansowego wspierania statutowej działalności Stowarzyszenia oraz zobowiązania się do przestrzegania Statutu SKP, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Deklarację o której mowa w ust. 1 składa się bezpośrednio w Zarządzie Głównym SKP.
 3. Wysokość minimalnej rocznej dotacji od członków wspierających ustala corocznie w drodze uch- wały Zarząd Główny SKP.
 4. Osoba prawna lub inna organizacja jako członek wspierający jest reprezentowana w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

§ 17

 1. Członkowie wspierający mają prawo do:
  I. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków SKP lub Zjeździe Delegatów za pośrednictwem swego przedstawiciela z głosem doradczym,
  II. uczestniczenia swego przedstawiciela w imprezach i spotkaniach organizowanych przez SKP,
  III. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz SKP,
  IV. otrzymania dyplomu stwierdzającego członkostwo wspierające w SKP.
 2. Status członka wspierającego nie powoduje dla niego żadnych korzyści materialnych.

§ 18

Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

 1. złożenia z własnej inicjatywy pisemnego wniosku o skreślenie z listy członków,
 2. skreślenia na mocy uchwały Zarządu Głównego wskutek zmiany profilu działalności, fuzji, upadłości lub likwidacji członka wspierającego,
 3. skreślenia na mocy uchwały Zarządu Głównego wskutek stwierdzenia nieetycznego działania lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za działalność niezgodną z prawem,
 4. nie opłacenia zadeklarowanej składki członkowskiej w ciągu danego roku kalendarzowego.

§ 19

1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 20

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka SKP oraz od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków SKP lub Zjazdu Delegatów. Uchwała najwyższych władz SKP w tej sprawie jest ostateczna.
 2. Członek skreślony może być ponownie przyjęty w trybie określonym w § 14 Statutu SKP. Zgłaszającego się kandydata obowiązuje wówczas uregulowanie składek członkowskich za okres przy- należności do SKP, tj. do dnia skreślenia.
 3. Członek wykluczony nie może być ponownie przyjęty.

Rozdział IV Władze SKP

§ 21

 1. Władzami SKP są:
  I. najwyższa władza – Walne Zgromadzenie Członków SKP lub Zjazd Delegatów, przejmujący wszystkie kompetencje Walnego Zgromadzenia, jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób,
  II. władza wykonawcza – Zarząd Główny,
  III. organ kontrolny – Komisja Rewizyjna,
  IV. Sąd Koleżeński
 2. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Jedna osoba może pełnić tylko jedną funkcję we władzach SKP.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie Członków lub Zjazd Delegatów są zwoływane przez Zarząd Główny SKP.
 2. Walne Zgromadzenie Członków lub Zjazd Delegatów mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków lub Zjazd Delegatów mogą być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej albo na wniosek Zarządu Oddziału lub członków zwyczajnych stanowiących co najmniej 1/3 członków SKP.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków lub Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej SKP,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego z działalności SKP, sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Przewodniczącego SKP, nie więcej niż 8 członków Zarządu Głównego, nie więcej niż 5 członków Komisji Rewizyjnej i nie więcej niż 4 członków Sądu Koleżeńskiego,
 5. zatwierdzanie regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków lub Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
 7. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, 9. podjęcie uchwały o ewentualnym rozwiązaniu się SKP. § 24
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub Zjazdu Delegatów podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków lub delegatów, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 10. Ust.1 nie ma zastosowania do podejmowania uchwał, które zapadają większością 2/3 głosów.

§ 25

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi.
 2. W Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci oddziałów wybrani na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów na okres 3 lat według klucza uchwalonego przez Zarząd Główny SKP z uwzględnieniem proporcjonalności liczby delegatów do liczby członków oddziałów.
 3. W Zjeździe Delegatów SKP biorą również udział z głosem doradczym członkowie ustępujących władz, jeśli nie zostali wybrani delegatami, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
 4. W Zjeździe Delegatów mogą brać udział z własnej inicjatywy bez głosu stanowiącego członkowie SKP nie będący delegatami.
 5. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków lub Zjazdu Delegatów SKP Zarząd Główny zawiadamia co najmniej 1 miesiąc przed datą posiedzenia.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. kierowanie działalnością SKP zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 2. wybór Prezydium Zarządu Głównego,
 3. reprezentowanie SKP na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego oraz zatwierdzanie bilansu,
 5. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów SKP oraz koordynowanie i ocena ich działalności,
 6. wspomaganie działalności oddziałów,
 7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych SKP z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków lub Zjazdu Delegatów,
 8. występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków lub Zjazdu Delegatów z inicjatywą zmiany Statutu po uzyskaniu akceptacji 1/2 składu Zarządu,
 9. występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków lub Zjazdu Delegatów o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
 10. występowanie w imieniu twórców kartografów do odnośnych instytucji i urzędów w sprawach związanych z prawem kartograficznym oraz prawem autorskim,
 11. zarządzanie funduszami i majątkiem SKP,
 12. ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz SKP.

§ 27

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 3. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz inni zaproszeni członkowie SKP, eksperci lub zaproszeni goście.

§ 28

 1. W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością SKP kieruje Prezydium zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Posiedzenia Prezydium zwoływane są w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
 3. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący SKP oraz jego zastępca lub sekretarz.
 4. Podczas nieobecności Przewodniczącego Stowarzyszenie jest reprezentowane przez zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza lub skarbnika.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z nie więcej niż 5 członków. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia, przynajmniej raz w roku, kontroli cało- kształtu działalności SKP i oceny tej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz jej zgodności ze Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków lub Zjazdu Delegatów oraz Zarządu Głównego SKP.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach żądania uchylenia uchwały Zarządu Głównego.
 4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Członków lub Zjazdowi Delegatów SKP sprawozdanie ze swej działalności i jej wyników.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków w tym przewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 6. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków lub Zjazd Delegatów.

§ 30

 1. Sąd Koleżeński składa się z nie więcej niż 4 członków. Sąd wybiera ze swego składu Przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów wynikłych w obrębie SKP.
 3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy dotyczące członków SKP. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków lub Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty wydania orzeczenia.
 4. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków SKP lub Zjazd Delegatów.

§ 31

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz SKP w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w tym trybie członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 2. Uzupełnienie składu władz w trybie określonym w ust.1 przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.

Rozdział V Oddziały i Koła SKP

§ 32

 1. Do powstania Oddziału SKP wymagana jest liczba 30 członków SKP.
 2. Oddział powoływany jest uchwałą Zarządu Głównego na wniosek zainteresowanych członków.
 3. Teren działania i siedzibę Oddziału zatwierdza Zarząd Główny.

§ 33

 1. Władzami Oddziału są:
  I. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
  II. Zarząd Oddziału,
  III. Komisja Rewizyjna Oddziału,
  IV. Sąd Koleżeński Oddziału.
 2. Kadencja władz Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału nie później niż 2 miesiące przed Zjazdem Delegatów SKP.
 4. Oddziały mogą tworzyć Koła SKP, określając ich zadania.
 5. Regulamin ogólny Kół SKP określa Zarząd Główny SKP.
 6. W sprawach nie uregulowanych odrębnie dla władz Oddziału SKP stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu i regulaminów dotyczących naczelnych władz SKP.

§ 34

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

 1. wybór władz Oddziału,
 2. wybór delegatów i ich zastępców na Zjazd Delegatów SKP,
 3. uchwalanie merytorycznego programu działania Oddziału z uwzględnieniem możliwości finansowych i zgodnie ze Statutem oraz uchwałami władz SKP,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 35

 1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego oraz nie więcej niż 6 członków, w tym zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  I. organizowanie i kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze Statutem i uchwałami władz SKP,
  II. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz przez Przewodniczącego i jego zastępcę lub sekretarza,
  III. współpraca z terenowymi organizacjami w zakresie kartografii,
  IV. powoływanie Kół SKP oraz wspieranie, koordynowanie i nadzorowanie ich działalności,
  V. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych SKP,
  VI. występowanie o nadanie Oddziałowi osobowości prawnej,
  VII. likwidowanie Kół SKP wskutek braku działania lub zmniejszenia liczby członków poniżej 7 osób,
  VIII. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału wskutek zmniejszenia liczby członków poniżej 15 osób.

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z przewodniczącego i do 4 członków, w tym zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  I. kontrola co najmniej raz w ciągu roku całej działalności merytorycznej i finansowo-gospodarczej Oddziału,
  II. składanie sprawozdań i zgłaszanie wniosków pokontrolnych Zarządowi Oddziału,
  III. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 4. Do szczegółowych zasad działania Komisji Rewizyjnej Oddziału mają zastosowanie przez analogię postanowienia Regulaminu Komisji Rewizyjnej SKP.

§ 37

 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z przewodniczącego i do 4 członków, w tym zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje i rozstrzyga sprawy naruszenia przez członków Statutu SKP, regulaminów i uchwał władz SKP oraz spraw spornych i zatargów pomiędzy członkami Oddziału.
 3. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka na wniosek Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub co najmniej 10 członków Oddziału
 4. Do szczegółowych zasad działania Sądu Koleżeńskiego Oddziału mają zastosowanie przez analogię postanowienia Regulaminu Sądu Koleżeńskiego SKP.

§ 38

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału SKP stosuje się analogicznie tryb uzupełniania składu osobowego określony w § 31, ust. 1 i 2.

§ 39

 1. Oddział może wystąpić o nadanie osobowości prawnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań majątkowych Oddziałów SKP posiadających osobowość prawną jest upoważniony Przewodniczący Oddziału i Skarbnik lub w jego zastępstwie – Sekretarz Oddziału.

§ 40

 1. W strukturze SKP mogą być powoływane Koła jako terenowe jednostki organizacyjne, realizujące statutowe cele i zadania SKP.
 2. Do powołania Koła wymagana jest liczba 7 członków SKP.
 3. Koła powoływane są tylko w ramach właściwego Oddziału SKP.
 4. Koło nie może posiadać osobowości prawnej a jego sprawy finansowe prowadzi macierzysty Oddział.

§ 41

 1. Podstawą działalności Koła jest Statut SKP i regulamin Koła, uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału.
 2. Władze stanowi Zebranie Członków Koła oraz przewodniczący i sekretarz wybrani na zebraniu wyborczym w przez siebie ustalonym trybie głosowania.
 3. Kadencja władz Koła SKP trwa 3 lata.

§ 42

 1. W strukturach SKP mogą być tworzone inne jednostki organizacyjne jak zespoły, komisje, sekcje i kluby.
 2. Jednostki wymienione w ust. 1 nie mogą mieć osobowości prawnej.
 3. Jednostki wymienione w ust. 1 wybierają spośród swoich członków i w sposób przez siebie określony przewodniczącego i jego zastępcę jako swoich reprezentantów.
 4. Zespoły mogą być powoływane przez Zarząd Główny SKP lub Zarządy Oddziałów wyłącznie do rozwiązania podjętych lub zleconych zadań, mieszczących się w zakresie statutowym.
 5. O zamiarze powołania zespołu, jego zadaniach i warunkach działania Zarząd Oddziału zawiadamia Zarząd Główny SKP, który podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie.
 6. Komisje, sekcje i kluby mają charakter grup zainteresowań i mogą być powoływane w ramach Oddziałów i Kół na wniosek zainteresowanych członków SKP (minimum 5 osób).
 7. Szczegółowe warunki działania zespołów określa Zarząd Główny SKP.
 8. Szczegółowe warunki działania komisji, sekcji i klubów określają Zarządy właściwych Oddziałów SKP.

Rozdział VI Majątek SKP

§ 43

 1. Majątek SKP stanowią środki finansowe, ruchomości i nieruchomości.
 2. Na środki finansowe SKP składają się:
  I. składki członkowskie,
  II. dotacje, darowizny, zapisy,
  III. dochody z własnych ruchomości i nieruchomości,
  IV. dochody z działalności gospodarczej.
 3. Dla pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową SKP może tworzyć fundacje lub uczestniczyć w fundacjach, spółkach i innych organizacjach gospodarczych na podstawie obowiązujących przepisów i zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków lub Zgromadzenia Delegatów SKP w tej sprawie.

§ 44

 1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Głównego i Skarbnika lub w jego zastępstwie – Sekretarza Zarządu Głównego.
 2. Zarząd Główny może specjalną uchwałą upoważnić członków Prezydium do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w zastępstwie osób o których mowa w ust. 1 w przypadku nieobecności jednej z nich.

§ 45

Okresem obrachunkowym na wszystkich szczeblach organizacyjnych SKP jest rok kalendarzowy.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 46

Uchwały dotyczące zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków lub Zjazd Delegatów SKP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.

§ 47

Uchwałę o rozwiązaniu SKP podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SKP lub Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.

§ 48

Likwidację SKP przeprowadza likwidator powołany przez Walne Zgromadzenie Członków lub Zjazd Delegatów lub przez sąd. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd Stowarzyszenia ulega rozwiązaniu, a likwidator na czas swojej działalności przejmuje wszystkie kompetencje Zarządu.

§ 49

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu.