I Kongres Geoinformacyjny (X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne)

Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformatyki
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny
Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Stowarzyszenie Kartografów Polskich
oraz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
zapraszają w dn. 25 – 27 października 2023 r. na
X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne
organizowane jednocześnie jako:
I Kongres Geoinformacyjny pt.: „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni”

Tematyka Kongresu

Rosnąca w ostatnich latach popularność geoinformacji determinuje potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania i przetwarzania geodanych w szerszym gronie. Po kilku latach przerwy z inicjatywy Stowarzyszeń – organizatorów wydarzenia – wznowiona została idea wspólnych cyklicznych spotkań poszerzonych o tematykę związaną z systemami informacji przestrzennej. X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne z poszerzoną tematyką organizowane będzie jako: I Kongres Geoinformacyjny.
Wydarzenie to pozwoli na pełną integrację środowisk związanych z geoinformacją w kraju, ale nie tylko. Docelowo formuła Kongresu będzie obejmować swoim zasięgiem również środowiska międzynarodowe.
Kongres Geoinformacyjny będzie wydarzeniem naukowym, które umożliwi prezentację najnowszych polskich i zagranicznych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod geoinformacyjnych w praktyce.
Celem Kongresu jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu danych kartograficznych, fotogrametrycznych, teledetekcyjnych w systemach informacji przestrzennej. Kongres obejmie zagadnienia w zakresie: spójnego modelowania informacji przestrzennej, standardów geoinformacyjnych, integracji opracowań fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, kartograficznych, metod i algorytmów automatycznego modelowania 3D, a także analiz i wizualizacji danych 3D oraz zastosowań technologii geoinformacyjnych w innych branżach.

Proponowany zakres szczegółowy tematyki naukowej Kongresu:
• Geoinformacja w administracji
• Systemy Informacji Przestrzennej
• Tendencje rozwoju w fotogrametrii, kartografii i teledetekcji
• Metody i algorytmy przetwarzania danych geoinformacyjnych
• Przetwarzanie danych z lotniczego i naziemnego skaningu laserowego
• Zastosowanie platform UAV (BSP) w pozyskiwaniu geoinformacji
• Zdalne metody pomiarowe w zastosowaniach inżynierskich
• Integracja, modelowanie, rekonstrukcje 3D i wizualizacja geodanych
• Zastosowania obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości
• Satelitarna interferometria radarowa – InSAR
• Monitoring rolnictwa i ekosystemów przyrodniczych
• Rola sztucznej inteligencji w tworzeniu geoinformacji
• Systemy Informacji o budynkach (BIM)
• Geoinformacja w hydrografii
• Edukacja w zakresie geoinformacji

Post Author: Paweł J. Kowalski