Konkurs na Internetową Mapę Roku 2024

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich ogłasza dziewiątą edycję konkursu na Internetową Mapę Roku, pod patronatem Głównego Geodety Kraju.

Regulamin konkursu Internetowa Mapa Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego 2024

 1. W konkursie mogą uczestniczyć oryginalne opracowania kartograficzne polskich autorów i wykonawców, zredagowane pod kątem prezentacji internetowej i opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych. W tegorocznej edycji konkursu rywalizować będą mapy tematyczne prezentujące zagadnienia historyczne lub zmiany przestrzeni geograficznej w ujęciu czasowym: animowanym lub interaktywnym – porównawczym. Decydującym w ocenie publikacji kartograficznej będzie kreatywne wykorzystanie źródeł danych przestrzennych: współczesnych i dawnych.
 2. W zgłoszeniu należy podać:
  1. adres internetowy URL, pod którym dostępna jest konkursowa praca (odnośnik powinien być unikalny i jednoznacznie wskazywać na konkursowe opracowanie),
  2. autora lub autorów opracowania kartograficznego,
  3. wykonawcę strony internetowej,
  4. właściciela zgłaszanej strony internetowej,
  5. proponowaną kategorię.
 3. Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:
  1. Mapy internetowe o tematyce określonej w p. 1 niniejszego Regulaminu, wykorzystujące i prezentujące dane i dokumenty o charakterze archiwalnym: spisy, wykazy, dawne mapy, ikonografia, źródła tekstowo-dokumentacyjne itp.;
  2. Opracowania kartograficzne o tematyce określonej w p. 1 niniejszego Regulaminu, wykorzystujące przetworzone bazy danych BDOT10k lub BDOO;
  3. Opracowania kartograficzne o tematyce określonej w p. 1 niniejszego Regulaminu, wykorzystujące przetworzone dane Open Street Map lub inne otwarte bazy danych przestrzennych;
  4. Mapy internetowe o tematyce określonej w p. 1 niniejszego Regulaminu, opracowane w ramach prac dyplomowych lub projektów indywidualnych;
  5. Repozytoria kartograficzne: atlasy miast, atlasy regionalne i serie map o spójnej tematyce historycznej.
 4. Jeden zgłaszający może przedstawić maksymalnie dwa opracowania kartograficzne w dowolnej kategorii. Każda predefiniowana prezentacja kartograficzna, o podanym w zgłoszeniu adresie URL i ustalonych domyślnie parametrach, jest traktowana jako oddzielne opracowanie kartograficzne. Nie będą brane pod uwagę dodatkowe warstwy tematyczne, które użytkownik może dodawać samodzielnie np. za pomocą usług WMS/WFS.
 5. Konkurs odbędzie się, gdy zostanie zgłoszonych minimum 5 map przynajmniej trzech różnych  wykonawców w każdej kategorii. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń w danej kategorii nagrody nie zostaną przyznane, a zgłaszający w szczególnych przypadkach otrzymają możliwość zmiany kategorii.
 6. Publikacje kartograficzne podlegające ocenie powinny być dostępne pod wskazanym w zgłoszeniu adresem internetowym URL przez cały czas trwania konkursu, tj. od dnia zgłoszenia mapy do dnia ogłoszenia wyników. Adres ten zostanie opublikowany na stronie SKP www.polishcartography.pl w zakładce konkursowej.
 7. Na etapie kwalifikacji zgłoszeń konkursowych Stowarzyszenia Kartografów Polskich zastrzega sobie prawo uzyskania zgody właściciela strony na udział w konkursie, jeśli zgłoszenie nie było wysłane przez właściciela.
 8. Nagrody w konkursie IMR im. Krzysztofa Buczkowskiego będą przyznawane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich.
 9. Członkowie Komisji Konkursowej oceniają wyłącznie te opracowania zgłoszone do Konkursu, w których powstawaniu nie uczestniczyli jako autorzy lub wydawcy i nie są ich właścicielami.
 10. Ocenie podlegać będzie szeroko pojęta użyteczność opracowania kartograficznego, w tym: jakość redakcji kartograficznej, dobór metod prezentacji kartograficznej, symbolizacji i generalizacji (z wyłączeniem kategorii 5) oraz wyposażenie funkcyjne, tj. zakres i układ treści i narzędzi użytkownika, wygoda, intuicyjność i szata graficzna interfejsu aplikacji (o ile nie zastosowano predefiniowanych szablonów aplikacji mapowych).
 11. Na etapie oceny zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa może zwrócić się z prośbą do autora lub wykonawcy o dodatkowe informacje, w jaki sposób zostały przetworzone źródłowe dane przestrzenne.
 12. Dodatkową możliwością promocji zgłoszonej do konkursu pracy będzie dedykowana prezentacja (w formacie PDF) zawierająca informacje o mapie, danych źródłowych i sposobach opracowania mapy. Prezentacja będzie dostępna na stronie SKP www.polishcartography.pl w zakładce konkursowej.
 13. Prace wykorzystujące dane przestrzenne OpenStreetMap mogą dodatkowo zostać opublikowane w tygodniku społeczności WeeklyOSM, na stronie Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska oraz na profilu Facebook.
 14. Termin zgłaszania map do konkursu upływa 11 maja 2024 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres Stowarzyszenia: kartografia(at)pwr.edu.pl. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpią podczas IV Akademii Kartografii I Geoinformatyki w dniach 22- 24 maja 2024 r. we Wrocławiu

Pytania i uwagi można kierować do komisarza konkursu dra inż. Pawła Kowalskiego na adres pawel.kowalski (at) pw.edu.pl.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich
Wrocław, 11 marca 2024 r.

Post Author: Paweł J. Kowalski