Uwagi SKP do Projektu rozporządzenia MR

Uwagi SKP do Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Mimo wieloletnich prób zmiany nazwy uprawnień zakresu 6 z „REDAKCJA MAP” na „KARTOGRAFIA I PRZETWARZANIE GEOINFORMACJI”, proces ten, z całkowicie niezrozumiałych i nieuzasadnionych względów,  nie zakończył się dotąd powodzeniem. Skutkować to będzie w kolejnych latach dalszymi nieporozumieniami. Nie zaakceptowano zmiany nazwy, mimo zgłaszania tego problemu przez kartografów, zarówno naukowców, przedsiębiorców jak i urzędników (uwagi do kolejnych projektów rozporządzeń o uprawnieniach i Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne), zgody zespołu roboczego przy GUGiK zajmującego się uprawnieniami w zakresach 3, 6, 7 i protokołem posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych z 8-9 grudnia 2016 roku. Z nazwy nie wynika wiedza uprawnionego kartografa w zakresie systemów oraz usług geoinformacyjnych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

Załącznik do pisma NG-KZ.022.3.2020 z dnia 11 maja 2020 r.

Bogactwo cyfrowych danych przestrzennych zgromadzonych przez ostatnie 30 – 40 lat oraz postępy technologii informacyjnych i komunikacyjnych otwierają nowe perspektywy dla analizy naszego otoczenia fizycznego i społecznego. Rozpowszechnienie się Internetu oraz umiejętności obsługi komputera spowodowały powstanie całkowicie nowego paradygmatu posługiwania się danymi przestrzennymi, opartego o promowanie współdzielenia geoinformacji.

W ciągu ostatnich czterdziestu lat, wraz z nadejściem technologii cyfrowych, kartografia wkroczyła na szeroką autostradę postępu, której kierunek wytyczała Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna. Kierownictwo i pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii brali czynny udział w konferencjach, pracach i wystawach tej organizacji. Mapy ze znakiem Copyright GŁÓWNY GEODETA KRAJU z powodzeniem uczestniczyły w konkursach Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej  i zdobywały nagrody. Rozporządzenie z 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie 6, w pełni wpisywało się w trend światowego rozwoju kartografii, preferując do zyskania uprawnień nowoczesne i pełne wykształcenie oraz szeroki zakres praktyki zawodowej.

Sądząc po zmianach, ograniczających konieczność wiedzy kartografa uprawnionego z zakresu nowoczesnej geoinformacji, zaproponowanych w przedstawionym do konsultacji projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie uprawnień nr 6 oraz konsekwentnym wykreśleniu słowa „kartografia” w całej znowelizowanej Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii widać kierunek umniejszenia udziału i roli kartografii urzędowej. Jest to trend przeciwny działaniom odpowiednich urzędów na świecie. Służby geodezyjne i kartograficzne Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i wielu innych rozwijają kartografię, mając w tym źródło dochodu, prestiżu i monopolu na pewne rodzaje informacji przestrzennej. Zaspakajają one potrzeby w zakresie informacji geograficznej wszystkich użytkowników: od dzieci, kartografów amatorów po służby państwowe.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii skupił się na budowie nowoczesnych baz danych georeferencyjnych. Zadanie to zostało z powodzeniem zakończone. Wypełnienie tych baz i ich aktualizacja jest obecnie realizowane. Od wiedzy i doświadczenia wykonawców zależy pełność i wiarygodność zawartości tych baz. Nie są to tylko dane geometryczne ale w dużej części atrybutowe, dotyczące m. in. nazewnictwa geograficznego, przebiegu granic, treści tematycznych. W związku z tym zawężenie wymagań kompetencyjnych co do praktyki i wiedzy przyszłych kartografów uprawnionych skutkować będzie zdecydowanym pogorszeniem jakości danych i utratą zaufania użytkowników. Ograniczenie wymagań umożliwi zdobycie uprawnień osobom z wiedzą powierzchowną. Będzie też powodem ograniczenia właściwego wykształcenia, w niektórych uczelniach nie mających długiej tradycji w kształceniu kartografów, lub wręcz umożliwi udowodnienie spełnienia warunków stawianych kandydatom mimo niewystarczającego wykształcenia i praktyki, niezbędnych do profesjonalnego i samodzielnego uprawiania zawodu kartografa. Może to skutkować obniżeniem jakości danych georeferencyjnych, niemożliwym do odrobienia bez zasilania baz  od nowa.

Dostępność aktualnych, dostępnych i dobrze udokumentowanych danych odgrywa kluczową rolę w procesie cyfrowej transformacji naszych społeczeństw i przedsiębiorstw.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kartografów Polskich
Przewodnicząca: dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. uczelni.

Ostateczna wersja projektu oraz załączników jest  dostępna na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, pod adresem: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/projekty

Post Author: Joanna Bac-Bronowicz