XX edyc­ja konkursu „Mapa Roku 2021”

Szanowni Państwo!

Wszyscy pamiętamy ogłoszenie w kraju stanu pandemii w roku 2020, która zatrzymała wszelkie masowe spotkania i imprezy, w tym organizowane przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich i Oddział Kartograficzny PTG, na których odbywały się Konkursy „Mapa Roku”. Konkursów nie można było przeprowadzić w zdalnym trybie, dlatego nie odbyły się one dla map wydanych w latach 2019 i 2021.

Wszyscy pamiętamy ogłoszenie w kraju stanu pandemii w roku 2020, która zatrzymała wszelkie masowe spotkania i imprezy, w tym organizowane przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich i Oddział Kartograficzny PTG, na których odbywały się Konkursy „Mapa Roku”. Konkursów nie można było przeprowadzić w zdalnym trybie, dlatego nie odbyły się one dla map wydanych w latach 2019 i 2021.

Aktualnie obostrzenia pandemiczne zostały zniesione, toteż Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich uprzejmie informuje, że zostaje ogłoszona XX edyc­ja konkursu „Mapa Roku 2021”. Edycja ta obejmuje drukowane mapy i atlasy wydane w 2021 r. Mając świadomość, że rynek wydawnictw kartograficznych został dotknięty znaczącymi zmianami, bardzo serdecznie zapraszamy PT Wydawców do uczestnictwa w tym konkursie i zapoznania się z niżej zamieszczonym regulami­nem. Jak w poprzednich edycjach, czynimy starania o objęcie konkursu Patronatem Głównego Geodety Kraju. Bardzo prosimy zwrócić baczną uwagę na postanowienia regulaminu konkursu i podane ter­miny zgłaszania map i atlasów.

Regulamin konkursu „Mapa Roku 2021”

 1. Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:
  a/ „Mapa turystyczna”,
  b/ „Plan miasta”,
  c/ „Szkolne mapy ścienne i atlasy”,
  d/ „Inne mapy i atlasy (drukowane)”,
  e/ „Najgorsza Mapa Roku” i „Najgorszy Atlas Roku”.
 2. W każdej kategorii Wydawnictwo może zgłosić maksymalnie dwa tytuły.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne, własne opracowania polskich wydawców.
 4. Mapy z kategorii a, b, c i d należy nadesłać w dwóch egzemplarzach na podany niżej adres we Wrocławiu. Jeśli mapa jest jednostronna, wystarczy jeden egzemplarz. Atlasy wystarczy przesłać także w jednym egzemplarzu.
 5. Szkolne mapy i atlasy powinny spełniać następujące warunki: odpowiadać redakcyjnym wymaganiom stawianym takim opracowaniom dla potrzeb szkolnych, odpowiadać podstawom programo­wym z zakresu przyrody, geografii lub historii i ewentualnie / opcjonalnie posiadać klauzulę dopuszczenia przez MEN do użyt­ku szkolnego.
 6. Zgłoszone mapy i atlasy do edycji XX muszą być wydane w okresie od 1. 01. 2021 r. do 31. 12. 2021 r. Rok wydania i numer ISBN powinien być umieszczony na mapie lub w atlasie w widocznym miejscu.
 7. Do konkursów nie mogą być zgłaszane tytuły uczestniczące w poprzednich konkursach „Mapa Rokui ich wznowienia. Dopuszczalne jest zgłoszenie map o takich samych tytułach, lecz wykonanych od początku i posiadających cechy oryginalnego, nowego opracowania.
 8. W konkursie nie mogą uczestniczyć mapy zawierające reklamy o ogólnej powierzchni powyżej 3 dcm2 (na awersie i rewersie mapy łącznie).
 9. Konkurs w danej kategorii odbędzie się, gdy zostaną zgłoszone minimum 4 tytuły (w tej kategorii) od przynajmniej trzech różnych wydawców.
 10. Termin zgłaszania map do konkursu w edycji XX upływa 25 sierpnia 2022 roku. Mapy można nadsyłać bezpośrednio po opublikowaniu / otrzymaniu niniejszego regulaminu.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 września 2022 r. podczas XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Toruniu. Mapy zgłaszane do konkursu należy opublikować na stronach internetowych wydawnictw. W sytuacji awaryjnej Stowarzyszenie Kartogra­fów Polskich udostępni swoje strony dla takiej publikacji. Publikacja dotyczy fragmentu strony mapowej formatu A4 zeskano­wanego w rozdzielczości 72-100 dpi i w skali 1:1, w formacie *.jpg i wielkości 1024 x 768 pikseli.
  W drugim pliku powinny być pokazane: okładka lub tytuł mapy (mapy ścienne i inne) oraz stopka wydawnicza, w minimalnej wielkości umożliwiającej odczytanie informacji z obrazu. W przypadku atlasów należy przedstawić okładkę, stronę z kolofonem i fragment mapy z głównego szeregu skalowego oraz przykładowej mapy tematycznej. Właściwe pliki należy nadesłać jak najszybciej pocztą elektroniczną na adres: jan.krupski (at) gmail.com. W miarę napływania zgłoszeń będą one sukcesywnie publikowane na stronie interneto­wej Stowarzyszenia. Jeśli Wydawca zamieści wymagane pliki na swojej stronie internetowej, koniecznie prosimy o stosowną wiadomość na wyżej podany adres mailowy.
 12. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 13. Mapy i atlasy po konkursie pozostają w Zarządzie Głównym SKP
 14. W kategorii e – „Najgorsza Mapa Roku” i „Najgorszy Atlas Roku” – zgłoszenie może przysłać każdy członek Stowarzyszenia, wydawnictwo lub inna osoba prywatna zajmująca się zawodowo lub hobbystycznie mapami. Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie 10 zdań uzasadnienia oraz 1 egzemplarz mapy lub atlasu ze wskazaniem możliwości jej zakupienia lub otrzymania. Egzemplarze przysłane przez zgłaszających będą zwrócone na podany adres zwrotny. Listowne zgłoszenie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz miejscem pracy (tylko nazwa instytucji). Dane osobowe będą wyko­rzys­ty­­wane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu i nie będą udostępniane oso­bom i instytucjom trzecim.

Organizator konkursu – Zarząd Główny SKP – zastrzega sobie prawo do dopuszczenia lub odrzucenia mapy z konkursu. W takim przypadku Wydawca zostanie o tym powiadomiony pisem­nie z po­da­nymi przyczynami odmownej decyzji.

Sposób rozstrzygnięcia Konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez tajne głosowanie członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich uczestniczących w wyżej wspomnianej Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Toruniu. Przewiduje się także równoległe tajne głosowanie wszystkich uczestników konferencji, w wyniku którego zostanie wyłonio­na tylko jedna publikacja zwycięska w danej kategorii i będzie wyróżniona honorową „Nag­rodą Publiczności”.

Nagrody

Publikacje, które zwyciężą w danej kategorii, otrzymają tytuł „Mapa Roku 2021” lub „Atlas Roku 2021” a także plakietkę honorową SKP. Miejsca I–III w kategoriach a, b, c, d otrzymują na okres trzech lat możliwość umieszczania emblematu SKP z informacją o nagrodzie. Wydawnictwa otrzymają także nagrody ufundowane przez organizatorów oraz patronów Konkursu. Trzyletni okres uprawnienia będzie liczony od miesiąca i roku, w którym rozstrzygnięty będzie konkurs.

Mapy wyróżnione „Nagrodą Publiczności” otrzymają na okres trzech lat prawo umieszczania na mapie (lub przy niej) następującej informacji:

Nagroda Publiczności w Konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich  „Mapa Roku 2021”

Tytuł Mapy Roku i Nagroda Publiczności są niezależne i mogą przypaść temu samemu tytułowi.

W kategorii „Najgorsza Mapa Roku 2021 / Atlas Roku 2021”  zostanie przyznany specjalny dyplom.

Wyniki konkursu będą opublikowane przez medialnego patrona konkursu, redakcję miesięcznika GEODETA oraz portalu Geoforum.pl, w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” oraz „Biuletynie SKP”  i na stronie internetowej SKP, a także w miarę możliwości w innych mediach. Zwycięskie mapy i atlasy zostaną też zarekomendowane Komitetowi Narodowemu ds. Międzyna­ro­dowej Asocjacji Kartograficznej do przesłania ich w ramach wystawy narodowej na kolejną Konferencję MAK.

Jesteśmy głęboko przekonani, że pomimo wciąż utrzymujących się rynkowych trudności, ilość zgłoszonych tytułów map i atlasów będzie większa aniżeli w ostatnich edycjach konkursu. Gorąco zachęcamy PT Wydawców do licznego uczestnictwa w Konkursie.

Mapy konkursowe ze stosownym pismem przewodnim należy przesyłać na adres: Dr Jan Krupski
Pl. Grunwaldzki 8/73

50-384 Wrocław   

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich
Wrocław, 29 czerwca 2022 r.

UWAGA!!!
Termin zgłaszania map i atlasów do konkursu został przedłużony do dnia 31.08.2022 r.

Wrocław, 25.08.2022 r.

Post Author: Jan Krupski