Akademia Kartografii i Geoinformatyki

W dniach 13-15 maja 2015 r. we Wrocławiu odbędzie się AKADEMIA KARTOGRAFII I GEOINFORMATYKI pod tytułem „Cyfrowe mapy topograficzne – teoria i warsztaty” poświęcona problematyce wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) jako źródła informacyjnego do opracowania map, a w szczególności cyfrowych map topograficznych.

Akademia, zorganizowana w ramach cyklu konferencji zawodowych SKP, ma za zadanie szczególnie zwrócić uwagę na rolę mapy w modelowaniu i prezentacji treści topograficznej oraz wykorzystanie dorobku kartografii z zastosowaniem narzędzi geoinformatycznych do tworzenia, generalizacji, wizualizacji i udostępniania map.

Konferencja dedykowana jest osobom projektującym, tworzącym i wykorzystującym w swojej pracy geoinformatykę i systemy informacji geograficznej oraz udostępniającym informację topograficzną z wykorzystaniem różnych metod prezentacji kartograficznej.

Spotkanie przewidziane jest w formie wykładów i warsztatów. Tematyką wykładów będzie model danych BDOT10k oraz proces generalizacji i aktualizacji danych w całym ciągu skalowym opracowania cyfrowych map topograficznych, przygotowanie prezentacji kartograficznej a także zakres wykorzystania map topograficznych. Warsztaty poświęcone będą zapoznaniu się z komponentem KARTO map topograficznych oraz procesami aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) i aktualizacją map topograficznych. Zajęcia prowadzić będą najwybitniejsi teoretycy i praktycy z zakresu kartografii topograficznej i geoinformatyki.

ORGANIZATORZY

Akademia organizowana jest  przez:

 • STOWARZYSZENIE KARTOGRAFÓW POLSKICH
 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII
 • ZAKŁAD GEODEZJI I GEOINFORMATYKI WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Przy współudziale:

 • Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
 • Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji
 • Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 • Zakładu Geoinformatyki i Kartografii
 • Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

PATRONAT HONOROWY

 • Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk
 • Komisja Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii  Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk
 • Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności

PATRONAT MEDIALNY

Redakcja miesięcznika GEODETA oraz portalu Geoforum.pl

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

 • dr hab. inż.  Joanna Bac-Bronowicz – przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich
 • dr inż. Jan Blachowski – kierownik Zakładu Geodezji i Geoinformatyki Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 • prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, przewodnicząca Sekcji Fotogrametrii i Teledetekcji KG PAN
 • dr inż. Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju
 • inż. Stanisław Cegielski – prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski – dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak – wiceprzewodniczący Komitetu Geodezji PAN, przewodniczący Komisji Geoinformatyki PAU
 • dr habinż. Dariusz Gotlib, prof. PW – członek zarządu SKP, prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
 • dr Jan Krupski – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Kartografów Polskich
 • dr hab. Tomasz Niedzielski prof. UWr – kierownik Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
 • mgr inż. Robert Pajkert – Geodeta Województwa Dolnośląskiego
 • dr hab. inż. Krystian Pyka prof. AGH – przewodniczący Komisji Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii KG PAN, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji
 • mgr Jerzy Zieliński – dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK

Sekretarz Akademii – dr Waldemar Spallek – sekretarz Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konferencja zostanie zorganizowana we Wrocławiu lub w najbliższej okolicy. Wykłady wygłoszone zostaną w środę i czwartek (13-14 maja). Warsztaty odbędą się w piątek 15 maja w laboratoriach Politechniki Wrocławskiej. Informacje bieżące na stronach: SKP: www.polishcartography.pl oraz Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej http://geo.pwr.wroc.pl/skp/

PUBLIKACJE

 1. Streszczenia przesłane do 1 maja 2015r. zostaną umieszczone w materiałach konferencyjnych.
 2. Po Sympozjum streszczenia i prezentacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Sympozjum.
 3. Teksty wykładów przesłane do 15 października 2015 r., zostaną opublikowane – po recenzji w zwartym, punktowanym wydawnictwie. Decyzja po ogłoszeniu ujednoliconego wykazu czasopism naukowych MNiSW.

Post Author: admin