Konkurs Internetowa Mapa Roku 2013

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ogłasza trzecią edycję konkursu „Internetowa Mapa Roku 2013”, obejmującego oryginalne, polskie opracowania kartograficzne, w tegorocznej edycji – mapy tematyczne, opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym także mapy będące integralnym komponentem serwisu geoinformacyjnego. W tym roku przyznana zostanie po raz pierwszy „Nagroda Stowarzyszenia Kartografów Polskich im. Krzysztofa Buczkowskiego za najlepszą internetową mapę roku”. Chcemy w ten sposób uczcić pamięć znakomitego kartografa, którego nowoczesne i praktyczne podejście do nauki i sztuki kartograficznej ukształtowało w jego uczniach i współpracownikach świadomość znaczenia i roli kartografii cyfrowej we współczesnym świecie.  Konkurs odbywa się pod patronatem Głównego Geodety Kraju. Patronat medialny objął miesięcznik GEODETA i portal Geoforum.pl.

REGULAMIN KONKURSU KARTOGRAFICZNEGO pt. „INTERNETOWA MAPA ROKU 2013

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne opracowania kartograficzne polskich autorów i wykonawców, zredagowane pod kątem prezentacji internetowej i opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych. W tegorocznej edycji konkursu rywalizować będą mapy tematyczneprezentujące wybrane zagadnienie o charakterze społecznym, gospodarczym lub przyrodniczym.
 2. W zgłoszeniu należy podać:
  a) adres internetowy, pod którym dostępna jest konkursowa praca, a w przypadku mapy w serwisie geoinformacyjnym – także nazwę predefiniowanego profilu mapowego,
  b) autora lub autorów opracowania kartograficznego,
  c) wykonawcę strony internetowej,
  d) właściciela zgłaszanej strony internetowej.
 3. Jeden zgłaszający może przedstawić maksymalnie dwa opracowania kartograficzne. W przypadku map będących komponentami serwisu geoinformacyjnego, każdy predefiniowany profil mapowy (wizualizacja kartograficzna o ustalonych domyślnie parametrach) jest traktowany jako oddzielne opracowanie kartograficzne. Nie będą brane pod uwagę dodatkowe warstwy tematyczne, które użytkownik może aktywować samodzielnie.
 4. Ocenie podlegać będzie jakość i skuteczność przeprowadzonej redakcji kartograficznej, w tym poprawność przetworzenia danych źródłowych, trafność doboru metody prezentacji kartograficznej, spójność i kompletność systemu znaków umownych, efektywność generalizacji obrazu podczas zmiany powiększenia widoku oraz walory estetyczne prezentacji.
 5. Nagrody będą przyznawane przez komisję powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich.
 6. Na etapie kwalifikacji zgłoszeń konkursowych Stowarzyszenia Kartografów Polskich zastrzega sobie prawo uzyskania zgody właściciela strony na udział w konkursie, jeśli zgłoszenie nie było wysłane przez właściciela.
 7. Mapy internetowe podlegające ocenie powinny być dostępne przez cały czas trwania konkursu, tj. od dnia zgłoszenia do dnia ogłoszenia wyników pod wskazanym w zgłoszeniu adresem internetowym. Adres ten zostanie opublikowany na stronie SKP www.polishcartography.pl w zakładce konkursowej.
 8. Konkurs odbędzie się, gdy zostanie zgłoszonych minimum 5 map przynajmniej trzech różnych wystawców.
 9. Dodatkową możliwością promocji zgłoszonej do konkursu pracy będzie dedykowana prezentacja (w formacie PDF lub PPT) zawierająca dodatkowe informacje o mapie, danych źródłowych i sposobach przygotowania opracowania kartograficznego. Prezentacja będzie dostępna na stronie SKP www.polishcartography.pl w zakładce konkursowej.
 10. Termin zgłaszania map do konkursu upływa 31 marca 2014 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres SKP: kartografia@pwr.wroc.pl. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas 22nd Cartographic School w dniu 8 maja 2014 r. na Zamku Książ.

Pytania i uwagi można kierować do komisarza konkursu dra inż. Pawła Kowalskiego na adres p.kowalski@gik.pw.edu.pl.

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich
Wrocław-Warszawa, 4 listopada 2013 r.

Post Author: admin