Konkurs Internetowa Mapa Roku 2016/2017

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ogłasza piątą edycję konkursu „Internetowa Mapa Roku”, obejmującego oryginalne, polskie opracowania kartograficzne opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym także mapy będące integralnym komponentem serwisów geoinformacyjnych. Zapraszamy do zgłaszania propozycji opracowań przeglądowych i tematycznych. Wzorem lat ubiegłych przyznana zostanie główna „Nagroda Stowarzyszenia Kartografów Polskich im. Krzysztofa Buczkowskiego za najlepszą internetową mapę roku” oraz wyróżnienia.

REGULAMIN KONKURSU KARTOGRAFICZNEGO „INTERNETOWA MAPA ROKU 2016/2017

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne opracowania kartograficzne polskich autorów i wykonawców, zredagowane pod kątem prezentacji internetowej i opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych. W tegorocznej edycji konkursu rywalizować będą mapy przeglądowe o charakterze ogólnogeograficznym i tematyczne prezentujące wybrane zagadnienie o charakterze społecznym, gospodarczym lub przyrodniczym.
 2. W zgłoszeniu należy podać:
  a) adres internetowy, pod którym dostępna jest konkursowa praca, a w przypadku mapy w serwisie geoinformacyjnym – także nazwę predefiniowanego profilu mapowego,
  b) autora lub autorów opracowania kartograficznego,
  c) wykonawcę strony internetowej,
  d) właściciela zgłaszanej strony internetowej.
 3. Jeden zgłaszający może przedstawić maksymalnie dwa opracowania kartograficzne. W przypadku map będących komponentami serwisu geoinformacyjnego, każdy predefiniowany profil mapowy (prezentacja kartograficzna o ustalonych domyślnie parametrach) jest traktowany jako oddzielne opracowanie kartograficzne. Nie będą brane pod uwagę dodatkowe warstwy tematyczne, które użytkownik może aktywować samodzielnie.
 4. Ocenie podlegać będzie jakość i skuteczność przeprowadzonej redakcji kartograficznej tj.: trafność doboru metody prezentacji kartograficznej, spójność i kompletność systemu znaków umownych, efektywność generalizacji obrazu podczas zmiany powiększenia widoku, legenda lub opis znaków oraz walory estetyczne prezentacji. Dodatkowo brana będzie pod uwagę także użyteczność prezentacji (walory funkcjonalne).
 5. Przyznane zostaną także opcjonalnie wyróżnienia specjalne najlepszym mapom o szczególnych walorach poznawczych, edukacyjnych lub też funkcjonalnych (mapy multimedialne lub mobilne).
 6. Nagrody będą przyznawane przez komisję powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich.
 7. Na etapie kwalifikacji zgłoszeń konkursowych Stowarzyszenia Kartografów Polskich zastrzega sobie prawo uzyskania zgody właściciela strony na udział w konkursie, jeśli zgłoszenie nie było wysłane przez właściciela.
 8. Mapy internetowe podlegające ocenie powinny być dostępne pod wskazanym w zgłoszeniu adresem internetowym przez cały czas trwania konkursu, tj. od dnia zgłoszenia mapy do dnia ogłoszenia wyników. Adres ten zostanie opublikowany na stronie SKP www.polishcartography.pl w zakładce konkursowej.
 9. Konkurs odbędzie się, gdy zostanie zgłoszonych minimum 5 map przynajmniej trzech różnych wystawców.
 10. Dodatkową możliwością promocji zgłoszonej do konkursu pracy będzie dedykowana prezentacja (w formacie PDF lub PPT) zawierająca dodatkowe informacje o mapie, danych źródłowych i sposobach przygotowania opracowania kartograficznego. Prezentacja będzie dostępna na stronie SKP www.polishcartography.pl w zakładce konkursowej.
 11. Termin zgłaszania map do konkursu upływa 28 lutego 2017 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres SKP: kartografia (at) pwr.wroc.pl. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas IX OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM GEOINFORMACJI w dniach 29-30 marca 2017 r. we Wrocławiu.

Pytania i uwagi można kierować do komisarza konkursu dra inż. Pawła Kowalskiego na adres p.kowalski(at)gik.pw.edu.pl.

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich
Wrocław – Warszawa, 1 września 2016 r.

Post Author: admin