Konkurs Mapa Roku 2012

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich uprzejmie informuje, że została ogłoszona XIII edycja dorocznego konkursu „Mapa Roku 2012”. Konkurs odbędzie się pod tradycyjnym patronatem Głównego Geodety Kraju. Bardzo serdecznie zapraszamy PT Wydawców do uczestnictwa w konkursie i zapoznania się z niżej zamieszczonym regulaminem konkursu. Bardzo prosimy zwrócić baczną uwagę na postanowienia konkursu i podane terminy zgłaszania map i atlasów – ze względu na wolne dni na początku maja, łączące się dniami weekendowymi, nie będzie możliwości przedłużenia terminu zgłaszania map i atlasów poza termin podany w regulaminie.

Regulamin konkursu „Mapa Roku 2012”:

 1. Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:
  a/ „Mapa turystyczna”,
  b/ „Plan miasta”,
  c/ „Szkolne mapy ścienne i atlasy”,
  d/ „Inne mapy i atlasy (drukowane)”,
  e/ „Najgorsza Mapa Roku” i „Najgorszy Atlas Roku”.
 2. W każdej kategorii Wydawnictwo może zgłosić maksymalnie dwa tytuły.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne, własne opracowania polskich wydawców.
 4. Mapy z kategorii a, b, c i d należy nadesłać w dwóch egzemplarzach na podany niżej adres we Wrocławiu. Jeśli mapa jest jednostronna, wystarczy jeden egzemplarz. Atlasy wystarczy przesłać także w jednym egzemplarzu.
 5. Szkolne mapy i atlasy powinny spełniać następujące warunki: odpowiadać redakcyjnym wymaganiom stawianym takim opracowaniom dla potrzeb szkolnych, odpowiadać podstawom programo­wym z zakresu geografii lub historii i ewentualnie posiadać klauzulę dopuszczenia przez MEN do użyt­ku szkolnego.
 6. Zgłoszone mapy muszą być wydane w okresie od 1. 01. 2012 r. do 31. 12. 2012 r. Rok wydania i numer ISBN powinien być umieszczony na mapie.
 7. Atlasy muszą być wydane w okresie od 1. 01. 2012 r. do 31. 12. 2012 r. Rok wydania i numer ISBN powinien być umieszczony w widocznym miejscu (strona tytułowa lub kolofon/metryka wydawnicza).
 8. Do konkursu nie mogą być zgłaszane tytuły uczestniczące w poprzednich konkursach „Mapa Roku” i ich wznowienia. Dopuszczalne jest zgłoszenie map o takich samych tytułach, lecz wykonanych od początku i posiadających cechy oryginalnego, nowego opracowania.
 9. W konkursie nie mogą uczestniczyć mapy zawierające reklamy o ogólnej powierzchni powyżej 3 dcm2 (na awersie i rewersie mapy łącznie).
 10. Konkurs w danej kategorii odbędzie się, gdy zostanie zgłoszonych minimum 4 tytuły (w tej kategorii) przynajmniej trzech różnych wydawców.
 11. Termin zgłaszania map do konkursu upływa 29 kwietnia 2013 r. Z uwagi na krótki okres zgłaszania map jest to termin maksymalnie wydłużony i ostateczny.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 6-7 maja 2013 roku podczas konferencji „Uprawnienia zawodowe kartografa i fotogrametry” we Wrocławiu. Mapy zgłaszane do konkursu należy opublikować na stronach internetowych wydawnictw, a w przypadku ich braku Stowarzyszenie Kartogra­fów Polskich udostępni swoje strony dla takiej publikacji. Publikacja dotyczy tylko fragmentu strony mapowej formatu A4 zeskano­wanego w rozdzielczości 72 dpi i w skali 1:1, w formacie *.jpg i wielkości 1024 x 768 pikseli. W drugim pliku powinny być pokazane: okładka lub tytuł mapy (mapy ścienne i inne) i stopka wydawnicza, w minimalnej wielkości umożliwiającej odczytanie informacji z obrazu. W przypadku atlasów należy przedstawić okładkę, stronę z kolofonem i fragment mapy z głównego szeregu skalowego. Właściwe pliki należy nadesłać jak najszybciej pocztą elektroniczną na adres: jan.krupski@uni.wroc.pl i   krupski@onet.eu.
 13. W miarę napływania zgłoszeń będą one sukcesywnie publikowane na stronie interneto­wej Stowarzyszenia.
 14. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 15. Mapy i atlasy po konkursie pozostają w Zarządzie Głównym SKP
 16. W kategorii e – „Najgorsza Mapa Roku” i „Najgorszy Atlas Roku” – zgłoszenie może przysłać każdy członek Stowarzyszenia, wydawnictwo lub inna osoba prywatna zajmująca się zawodowo lub hobbystycznie mapami. Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie 10 zdań uzasadnienia oraz 1 egzemplarz mapy lub atlasu ze wskazaniem możliwości jej zakupienia lub otrzymania. Egzemplarze przysłane przez zgłaszających będą zwrócone na podany adres zwrotny. Listowne zgłoszenie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz miejscem pracy (tylko nazwa instytucji). Dane osobowe będą wyko­rzys­ty­­wane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu i nie będą udostępniane oso­bom trzecim.

Organizator konkursu – Zarząd Główny SKP – zastrzega sobie prawo do dopuszczenia lub odrzucenia mapy z konkursu. W takim przypadku Wydawca zostanie o tym powiadomiony pisem­nie z po­da­nymi przyczynami takiej decyzji.

Sposób rozstrzygnięcia Konkursu:

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez tajne głosowanie członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich uczestniczących w konferencji „Uprawnienia zawodowe kartografa i fotogrametry” we Wrocła­wiu w dniu 7.05.2013 r. Przewiduje się także równoległe tajne głosowanie osób nie będących członkami SKP. W jego wyniku zostanie wyłonio­na tylko jedna publikacja zwycięska w danej kategorii i będzie wyróżniona honorową „Nag­rodą Publiczności”.

Nagrody:

Publikacje, które zwyciężą w danej kategorii, otrzymają tytuł „Mapa Roku 2012” lub „Atlas Roku 2012” oraz plakietkę honorową. Miejsca I-III w kategoriach a,b,c, d otrzymują przez trzy lata możliwość umieszczania emblematu SKP z informacją o nagrodzie. Wydawnictwa otrzymają także nagrody ufundowane przez organizatorów oraz patronów.

Mapy wyróżnione „Nagrodą Publiczności” otrzymają na okres trzech lat prawo umieszczania na mapie (lub przy niej) informacji:

„Nagroda Publiczności w Konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich  „Mapa / Atlas Roku” 2012″.

Tytuł Mapy Roku / Atlasu Roku i Nagroda Publiczności są niezależne i mogą przypaść temu samemu tytułowi.

W kategorii „Najgorsza Mapa Roku 2012/ Atlas Roku 2012” zostanie przyznany specjalny dyplom.

Wyniki Konkursu będą opublikowane  przez medialnego patrona konkursu, redakcję miesięcznika  GEODETA oraz portalu Geoforum.pl, w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” oraz „Biuletynie SKP”  i na stronie internetowej SKP, a także w miarę możliwości w innych mediach. Zwycięskie mapy i atlasy zostaną też zarekomendowane Komitetowi Narodowemu ds. Międzyna­ro­dowej Asocjacji Kartograficznej do przesłania ich w ramach wystawy narodowej na kolejną Konferencję MAK.

Mapy konkursowe należy przesyłać na adres:

Dr Jan Krupski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Geoinformatyki i Kartografii

Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Post Author: admin