Konkurs Mapa Roku 2017

Szanowni Państwo!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich uprzejmie informuje, że zostaje ogłoszona XVIII edyc­ja dorocznego konkursu „Mapa Roku”. Edycja XVIII obejmuje drukowane mapy i atlasy wydane w ciągu 2017 r.. Konkurs odbędzie się pod tradycyjnym patronatem Głównego Geodety Kraju.Bardzo serdecznie zapraszamy PT Wydawców do uczestnictwa w konkursie i zapoznania się z niżej zamieszczonym regulami­nem konkursu. Bardzo prosimy zwrócić baczną uwagę na postanowienia konkursu i podane ter­miny zgłaszania map i atlasów.

W imieniu Zarządu SKP Komisarz Konkursu
/-/ Jan Krupski

Regulamin konkursu „Mapa Roku 2017”:

 1. Konkursy organizowane są w pięciu kategoriach:
  a/ „Mapa turystyczna”,
  b/ „Plan miasta”,
  c/ „Szkolne mapy ścienne i atlasy”,
  d/ „Inne mapy i atlasy (drukowane)”,
  e/ „Najgorsza Mapa Roku” i „Najgorszy Atlas Roku”.
 2. W każdej kategorii Wydawnictwo może zgłosić maksymalnie dwa tytuły.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne, własne opracowania polskich wydawców.
 4. Mapy z kategorii a, b, c i d należy nadesłać w dwóch egzemplarzach na podany niżej adres we Wrocławiu. Jeśli mapa jest jednostronna, wystarczy jeden egzemplarz. Atlasy wystarczy przesłać także w jednym egzemplarzu.
 5. Szkolne mapy i atlasy powinny spełniać następujące warunki: odpowiadać redakcyjnym wymaganiom stawianym takim opracowaniom dla potrzeb szkolnych, odpowiadać podstawom programo­wym z zakresu geografii lub historii i ewentualnie posiadać klauzulę dopuszczenia przez MEN do użyt­ku szkolnego.
 6. Zgłoszone mapy i atlasy do edycji XVIII muszą być wydane w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Rok wydania i numer ISBN powinien być umieszczony na mapie lub w atlasie w widocznym miejscu.
 7. Do konkursów nie mogą być zgłaszane tytuły uczestniczące w poprzednich konkursach „Mapa Roku” i ich wznowienia. Dopuszczalne jest zgłoszenie map o takich samych tytułach, lecz wykonanych od początku i posiadających cechy oryginalnego, nowego opracowania.
 8. W konkursie nie mogą uczestniczyć mapy zawierające reklamy o ogólnej powierzchni powyżej 3 dcm2 (na awersie i rewersie mapy łącznie).
 9. Konkurs w danej kategorii odbędzie się, gdy zostaną zgłoszone minimum 4 tytuły (w tej kategorii) od przynajmniej trzech różnych wydawców.
 10. Termin zgłaszania map do konkursu w edycji XVIII upływa 1 września 2018 roku. Mapy można nadsyłać bezpośrednio po opublikowaniu / otrzymaniu niniejszego regulaminu.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 września 2018 r. podczas XLI Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Gdańsku. Mapy zgłaszane do konkursu należy opublikować na stronach internetowych wydawnictw. W sytuacji awaryjnej Stowarzyszenie Kartogra­fów Polskich udostępni swoje strony dla takiej publikacji. Publikacja dotyczy fragmentu strony mapowej formatu A4 zeskano­wanego w rozdzielczości 72 dpi i w skali 1:1, w formacie *.jpg i wielkości 1024 x 768 pikseli. W drugim pliku powinny być pokazane: okładka lub tytuł mapy (mapy ścienne i inne) i stopka wydawnicza, w minimalnej wielkości umożliwiającej odczytanie informacji z obrazu. W przypadku atlasów należy przedstawić okładkę, stronę z kolofonem i fragment mapy z głównego szeregu skalowego. Właściwe pliki należy nadesłać jak najszybciej pocztą elektroniczną na adres: jan.krupski@gmail.com i / lub   krupski@onet.eu. W miarę napływania zgłoszeń będą one sukcesywnie publikowane na stronie interneto­wej Stowarzyszenia. Jeśli Wydawca zamieści wymagane pliki na swojej stronie internetowej, koniecznie prosimy o stosowną wiadomość na wyżej podane adresy mailowe
 12. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 13. Mapy i atlasy po konkursie pozostają w Zarządzie Głównym SKP
 14. W kategorii e – „Najgorsza Mapa Roku” i „Najgorszy Atlas Roku” – zgłoszenie może przysłać każdy członek Stowarzyszenia, wydawnictwo lub inna osoba prywatna zajmująca się zawodowo lub hobbystycznie mapami. Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie 10 zdań uzasadnienia oraz 1 egzemplarz mapy lub atlasu ze wskazaniem możliwości jej zakupienia lub otrzymania. Egzemplarze przysłane przez zgłaszających będą zwrócone na podany adres zwrotny. Listowne zgłoszenie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz miejscem pracy (tylko nazwa instytucji). Dane osobowe będą wyko­rzys­ty­­wane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu i nie będą udostępniane oso­bom i instytucjom trzecim.

Organizator konkursów – Zarząd Główny SKP – zastrzega sobie prawo do dopuszczenia lub odrzucenia mapy z konkursu. W takim przypadku Wydawca zostanie o tym powiadomiony pisem­nie z po­da­nymi przyczynami odmownej decyzji.

Sposób rozstrzygnięcia Konkursów:

Konkursy zostaną rozstrzygnięte przez tajne głosowania członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich uczestniczących w wyżej wspomnianej Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Gdańsku. Przewiduje się także równoległe tajne głosowania osób nie będących członkami SKP. W ich wyniku zostanie wyłonio­na tylko jedna publikacja zwycięska w danej kategorii i będzie wyróżniona honorową „Nag­rodą Publiczności”.

Nagrody:

Publikacje, które zwyciężą w danej kategorii, otrzymają tytuł „Mapa Roku 2017” lub „Atlas Roku 2017” a także plakietkę honorową. Miejsca I–III w kategoriach a, b, c, d otrzymują na okres trzech lat możliwość umieszczania emblematu SKP z informacją o nagrodzie. Wydawnictwa otrzymają także nagrody ufundowane przez organizatorów oraz patronów. Trzyletni okres uprawnienia będzie liczony od miesiąca i roku, w którym rozstrzygnięty będzie konkurs.

Mapy wyróżnione „Nagrodą Publiczności” otrzymają na okres trzech lat prawo umieszczania na mapie (lub przy niej) następującej informacji:

Nagroda Publiczności w Konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich  „Mapa Roku 2017”

Tytuł Mapy Roku i Nagroda Publiczności są niezależne i mogą przypaść temu samemu tytułowi.

W kategorii „Najgorsza Mapa Roku 2015 / Atlas Roku 2017”  zostanie przyznany specjalny dyplom.

Wyniki konkursu będą opublikowane  przez medialnego patrona konkursu, redakcję miesięcznika GEODETA oraz portalu Geoforum.pl, w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” oraz „Biuletynie SKP”  i na stronie internetowej SKP, a także w miarę możliwości w innych mediach. Zwycięskie mapy i atlasy zostaną też zarekomendowane Komitetowi Narodowemu ds. Międzyna­ro­dowej Asocjacji Kartograficznej do przesłania ich w ramach wystawy narodowej na kolejną Konferencję MAK.

Jesteśmy głęboko przekonani, że pomimo wciąż utrzymujących się rynkowych trudności, ilość zgłoszonych tytułów map i atlasów będzie większa aniżeli w ostatnich edycjach konkursu. Gorąco zachęcamy PT Wydawców do licznego uczestnictwa w Konkursie.

Mapy konkursowe ze stosownym pismem przewodnim należy przesyłać na adres:

Dr Jan Krupski
Pl. Grunwaldzki 8/73

50-384 Wrocław

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich
Wrocław, 5 lipca 2018 r.
Rozpowszechnienie 7 lipca 2018 r.

Post Author: admin