Konkursy Mapa Roku 2015 i 2016

Szanowni Państwo!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich uprzejmie informuje, że zostają ogłoszone XVI i XVII edyc­je dorocznego konkursu „Mapa Roku”. Edycja XVI obejmuje drukowane mapy i atlasy wydane w ciągu 2015 r. (czyli Mapa Roku 2015), natomiast edycja XVII – mapy wydane w 2016 r. (czyli Mapa Roku 2016). Oba konkursy są organizowane jeszcze w ramach Międzynarodowego Roku Mapy, ogłoszonego przez Międzynarodową Asocjację Kartograficzną. Konkurs odbędzie się pod tradycyjnym patronatem Głównego Geodety Kraju.Bardzo serdecznie zapraszamy PT Wydawców do uczestnictwa w konkursie i zapoznania się z niżej zamieszczonym regulami­nem konkursów. Bardzo prosimy zwrócić baczną uwagę na postanowienia konkursu i podane ter­miny zgłaszania map i atlasów.

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich
Wrocław, 27 sierpnia 2016  r.

Regulamin konkursów „Mapa Roku 2015” i „Mapa Roku 2016”

 1. Konkursy organizowane są w pięciu kategoriach:
  a/ „Mapa turystyczna”,
  b/ „Plan miasta”,
  c/ „Szkolne mapy ścienne i atlasy”,
  d/ „Inne mapy i atlasy (drukowane)”,
  e/ „Najgorsza Mapa Roku” i „Najgorszy Atlas Roku”.
 2. W każdej kategorii Wydawnictwo może zgłosić maksymalnie dwa tytuły.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne, własne opracowania polskich wydawców.
 4. Mapy z kategorii a, b, c i d należy nadesłać w dwóch egzemplarzach na podany niżej adres we Wrocławiu. Jeśli mapa jest jednostronna, wystarczy jeden egzemplarz. Atlasy wystarczy przesłać także w jednym egzemplarzu.
 5. Szkolne mapy i atlasy powinny spełniać następujące warunki: odpowiadać redakcyjnym wymaganiom stawianym takim opracowaniom dla potrzeb szkolnych, odpowiadać podstawom programo­wym z zakresu geografii lub historii i ewentualnie posiadać klauzulę dopuszczenia przez MEN do użyt­ku szkolnego.
 6. Zgłoszone mapy i atlasy do edycji XVI muszą być wydane w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Rok wydania i numer ISBN powinien być umieszczony na mapie lub innym widocznym miejscu w atlasie.
 7. Zgłoszone mapy i atlasy do edycji XVII muszą być wydane w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Rok wydania i numer ISBN powinien być umieszczony na mapie lub innym widocznym miejscu w atlasie.
 8. Do konkursów nie mogą być zgłaszane tytuły uczestniczące w poprzednich konkursach „Mapa Roku” i ich wznowienia. Dopuszczalne jest zgłoszenie map o takich samych tytułach, lecz wykonanych od początku i posiadających cechy oryginalnego, nowego opracowania.
 9. W każdym z konkursów nie mogą uczestniczyć mapy zawierające reklamy o ogólnej powierzchni powyżej 3 dcm2 (na awersie i rewersie mapy łącznie).
 10. Konkurs w danej kategorii odbędzie się, gdy zostanie zgłoszonych minimum 4 tytuły (w tej kategorii) przynajmniej trzech różnych wydawców.
 11. Termin zgłaszania map do konkursu w edycji XVI upływa 13 stycznia 2017 roku. Dla edycji XVII termin upływa dnia 10 marca 2017 r. Mapy można nadsyłać bezpośrednio po opublikowaniu / otrzymaniu niniejszego regulaminu.
 12. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w dniu 29 marca 2017 r. podczas IX Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformatyki we Wroc­ławiu. Mapy zgłaszane do danego konkursu należy opublikować na stronach internetowych wydawnictw, a w przypadku ich braku Stowarzyszenie Kartogra­fów Polskich udostępni swoje strony dla takiej publikacji. Publikacja dotyczy fragmentu strony mapowej formatu A4 zeskano­wanego w rozdzielczości 72 dpi i w skali 1:1, w formacie *.jpg i wielkości 1024 x 768 pikseli. W drugim pliku powinny być pokazane: okładka lub tytuł mapy (mapy ścienne i inne) i stopka wydawnicza, w minimalnej wielkości umożliwiającej odczytanie informacji z obrazu. W przypadku atlasów należy przedstawić okładkę, stronę z kolofonem i fragment mapy z głównego szeregu skalowego. Właściwe pliki należy nadesłać jak najszybciej pocztą elektroniczną na adres: jan.krupski(at)gmail.com i / lub  krupski(at)onet.eu.
 13. W miarę napływania zgłoszeń będą one sukcesywnie publikowane na stronie interneto­wej Stowarzyszenia.
 14. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 15. Mapy i atlasy po konkursie pozostają w Zarządzie Głównym SKP
 16. W kategorii e – „Najgorsza Mapa Roku” i „Najgorszy Atlas Roku” – zgłoszenie może przysłać każdy członek Stowarzyszenia, wydawnictwo lub inna osoba prywatna zajmująca się zawodowo lub hobbystycznie mapami. Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie 10 zdań uzasadnienia oraz 1 egzemplarz mapy lub atlasu ze wskazaniem możliwości jej zakupienia lub otrzymania. Egzemplarze przysłane przez zgłaszających będą zwrócone na podany adres zwrotny. Listowne zgłoszenie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz miejscem pracy (tylko nazwa instytucji). Dane osobowe będą wyko­rzys­ty­­wane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu i nie będą udostępniane oso­bom trzecim.

Organizator konkursów – Zarząd Główny SKP – zastrzega sobie prawo do dopuszczenia lub odrzucenia mapy z konkursu. W takim przypadku Wydawca zostanie o tym powiadomiony pisem­nie z po­da­nymi przyczynami odmownej decyzji.

Sposób rozstrzygnięcia Konkursów:

Konkursy zostaną rozstrzygnięte przez tajne głosowania członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich uczestniczących w wyżej wspomnianej Akademii Kartografii  i Geoinformatyki we Wrocławiu. Przewiduje się także równoległe tajne głosowania osób nie będących członkami SKP. W ich wyniku zostanie wyłonio­na tylko jedna publikacja zwycięska w danej kategorii i będzie wyróżniona honorową „Nag­rodą Publiczności”. Głosowania będą rozdzielne dla każdej edycji konkursu.

Nagrody:

Publikacje, które zwyciężą w danej kategorii, otrzymają tytuł „Mapa Roku 2015” lub „Atlas Roku 2015” oraz odpowiednio dla publikacji z roku 2016, a także plakietkę honorową. Miejsca I–III w kategoriach a, b, c, d otrzymują przez trzy lata możliwość umieszczania emblematu SKP z informacją o nagrodzie. Wydawnictwa otrzymają także nagrody ufundowane przez organizatorów oraz patronów. Trzyletni okres uprawnienia będzie liczony od miesiąca i roku, w którym rozstrzygnięte będą oba konkursy.

Mapy wyróżnione „Nagrodą Publiczności” otrzymają na okres trzech lat prawo umieszczania na mapie (lub przy niej) następującej informacji:

Nagroda Publiczności w Konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich  „Mapa / Atlas Roku 2015” (i odpowiednio dla roku 2016).

Tytuł Mapy Roku / Atlasu Roku i Nagroda Publiczności są niezależne i mogą przypaść temu samemu tytułowi.

W kategorii „Najgorsza Mapa Roku 2015 / Atlas Roku 2015” (i odpowiednio dla roku 2016) zostanie przyznany specjalny dyplom.

Wyniki Konkursów będą opublikowane  przez medialnego patrona konkursu, redakcję miesięcznika  GEODETA oraz portalu Geoforum.pl, w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” oraz „Biuletynie SKP”  i na stronie internetowej SKP, a także w miarę możliwości w innych mediach. Zwycięskie mapy i atlasy zostaną też zarekomendowane Komitetowi Narodowemu ds. Międzyna­ro­dowej Asocjacji Kartograficznej do przesłania ich w ramach wystawy narodowej na kolejną Konferencję MAK.

Jesteśmy głęboko przekonani, że pomimo rynkowych trudności, w Roku Mapy ilość zgłoszonych tytułów map i atlasów będzie znacząco większa aniżeli w ostatnich edycjach konkursu. Gorąco zachęcamy PT Wydawców do licznego uczestnictwa w Konkursie.

Mapy konkursowe należy przesyłać na adres:

Dr Jan Krupski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Geoinformatyki i Kartografii

Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

Post Author: admin