Krzysztof Buczkowski (1950-2013)

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż w dniu 24 października 2013 r.
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie

Ś.P.
DR INŻ. KRZYSZTOF BUCZKOWSKI

wieloletni pracownik Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej,
członek Stowarzyszenia Kartografów Polskich,
znakomity wykładowca,
kierownik wielu projektów naukowo-wdrożeniowych
świetny kolega

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w czwartek 31 października o godz. 9.15 w kościele pw. św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej 90 w Warszawie.

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich


Sylwetka Krzysztofa Buczkowskiego

Krzysztof Buczkowski urodził się  13 grudnia 1950 r. W roku 1975 ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na specjalności Kartografia. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Politechnice Warszawskiej w 1984 r. W 1975 r. podjął pracę w Zakładzie Kartografii Instytutu Fotogrametrii i Kartografii PW na stanowisku asystenta (do 1982 r.), a następnie starszego asystenta i adiunkta od 1985 r. Na kursie ogólnym prowadził ćwiczenia, także terenowe z topografii (1979-95), ćwiczenia z redakcji map (do1996 r.), wykłady i ćwiczenia z redagowania map i mapoznawstwa, z kartografii tematycznej dla specjalności Kartografia, wykład z kartografii na kursie inżynierskim oraz kartografię tematyczną na studiach zaocznych. Prace naukowo–badawcze obejmowały przede wszystkim wizualizację i modelowanie danych przestrzennych, kartograficzną metodę badań, analizy przestrzenne, geostatystykę, projektowanie i wykorzystanie systemów informacji geograficznej. Był autorem około 30 publikacji, brał czynny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Był kierownikiem projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, prowadzonych we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Państwowym Instytutem Geologicznych czy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i  Autostrad.

Post Author: admin