Opinie na temat projektów rozporządzeń do IIP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekty 4 rozporządzeń wynikających z nowelizowanego ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Stowarzyszenie Kartografów Polskich zaopiniowało projekty i przekazało na ręce Głównego Geodety Kraju.

Na stronach BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajduje się  pełna dokumentacja projektów:

  • Rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych
  • Rozporządzenie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
  • Rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
  • Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Opinie Stowarzyszenia Kartografów Polskich można pobrać z naszej strony:.

Post Author: admin