Prof. Andrzej Makowski (1931-2013)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
iż w dniu 23 października 2013 r.
zmarł po ciężkiej chorobie

Ś.P.
PROFESOR DR HAB. INŻ. ANDRZEJ MAKOWSKI

Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
Kierownik Zakładu Kartografii,
członek Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej,
przewodniczący Komitetu Narodowego MAK,
członek Komitetu Geodezji PAN,
członek założyciel Stowarzyszenia Kartografów Polskich,
Sekcji Kartograficznej SGP
oraz wiceprzewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
nasz Nauczyciel

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 30 października o godz. 13.00 w Kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich


Sylwetka Profesora Andrzeja Makowskiego

Profesor dr hab. inż. Andrzej Roman Makowski urodził się 23. października 1931 roku w Warszawie. Z rodzinnego domu wyniósł wpojone wartości bycia prawym, dobrym i pomagającym w potrzebie. Wyniósł też wiarę i patriotyzm, a także rozbudzone zainteresowania do sztuk pięknych. Ukończył na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej studia dwustopniowe: inżynierskie w zakresie pomiarów podstawowych (1954) i magisterskie w zakresie kartografii (1956), ponadto w latach 1958-62 studiował na Wydz. Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stopień doktora nauk technicznych na Wydz. GiK PW uzyskał w 1966r., a stopień doktora habilitowanego po przedłożeniu rozprawy „Podstawa technologii barwy w kartografii” w 1976r. Tytuł profesora nauk technicznych nadany przez Prezydenta RP otrzymał 10.12.1991r.  Był zatrudniony najpierw w Zakładzie Reprodukcji Katedry Kartografii, a następnie w Zakładzie Kartografii IFiK w latach 1955 – 2003 jako: asystent (1955-59), starszy asystent (1959-65), adiunkt (1965-77), docent (1977-90), profesor nadzwyczajny (1990 – 2000) i profesor zwyczajny. Pełnił szereg funkcji, m. in. był: prodziekanem (1978-84) i Dziekanem Wydziału (1984-85), senatorem PW (1981-83, 1984-85 i 1990-93), dyrektorem Instytutu Fotogrametrii i Kartografii PW i kierownikiem Zakładu Kartografii (1991 – 2002).  Od 1955r. prowadził ćwiczenia, a od 1968r. także wykłady z Reprodukcji kartograficznej (do 1985), po czym z nowoopracowanego przedmiotu Technologia wydania mapy na kursie ogólnym i spec. Kartografia. Od 1964r. prowadził zajęcia z tych przedmiotów także na studiach zaocznych inżynierskich i magisterskich. Wykładał także Reprodukcję kartograficzną na Studiach geograficznych UW (1967-73) oraz dla studentów spec. Kartografia na UMCS w Lublinie (1984-88), a także przedmiot Teoria barwy dla poligrafów na studiach poligraficznych w PW. Był autorem lub współautorem 3 podręczników akademickich, także w języku angielskim.

Był m.in. członkiem Komitetu Geodezji PAN (od 1977) i Sekcji Kartografii (od 1990 przewodniczący) tegoż Komitetu. Był redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego PAN „Geodezja i Kartografia” (1977 – 2004). Był członkiem Komitetu ds. Kartografii przy prezesie GUGiK (1972-88), członkiem Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii (1964-75 i od 1985) oraz Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej (od 1990). Członek (od 1976) krajowego Komitetu ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (MAK), członek rzeczywisty Komisji „Map Production Technology” MAK (od 1972), współautor międzynarodowego słownika kartograficznego (I wyd. 1975). Czynny uczestnik wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Był  autorem oryginalnych technologii sporządzania graficznej formy map ze zdjęć lotniczych lub satelitarnych oraz bezrastrowych reprodukcji obrazów tonalnych. Był autorem ponad 100 opublikowanych prac naukowych, w tym także z teorii kartografii. Otrzymał szereg odznaczeń państwowych i resortowych. Posiada Złotą Odznakę Zasłużonego dla PW. Od X.2003r. emerytowany profesor PW. W latach 2001–04 kierował pracą naukową pt. „System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne”. Wydanie monograficzne, pod redakcją Profesora, ukazało się drukiem w 2005r. Jej twórcy uzyskali nagrodę zespołową stopnia I Rektora PW za osiągnięcia naukowe.

Post Author: admin