Uchwała SKP z dn. 6 sierpnia 2018 r.

W związku z brakiem dyscypliny „geodezja i kartografia” w nowym wykazie dziedzin i dyscyplin nauki w projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych członkowie naszego stowarzyszenia podjęli poniższą uchwałę, która została przesłana Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego panu Jarosławowi Gowinowi.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Kartografów Polskich z dn. 6 sierpnia 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich wyraża ogromne zaniepokojenie w związku z brakiem dyscypliny „geodezja i kartografia” w nowym wykazie dziedzin i dyscyplin nauki, wzorowanym na wykazie klasyfikacji OECD z dostosowaniem do polskich uwarunkowań.

Wydziały uczelni oraz instytuty prowadzące badania i kształcące w zakresie „geodezji i kartografii” w Polsce mają tradycję sięgającą blisko 100 lat.

W ostatnich kilkunastu latach nastąpiło znaczące rozszerzenie pól badawczych w tym obszarze nauki. Na świecie badania z zakresu geoinformacji rozwijają się z dynamiką nigdy wcześniej niespotykaną. W codziennym życiu korzystamy już nie tylko z tradycyjnych map papierowych, ale różnorakich map internetowych, geoportali, serwisów geoprzestrzennych, aplikacji do nawigacji na lądzie, morzu i w powietrzu.

W ostatnich kilkunastu latach w Polsce opracowano ogromne zbiory danych przestrzennych m.in. Bazę Danych Obiektów Topograficznych oraz szczegółowe numeryczne modele terenu opracowywane ze zdjęć lotniczych oraz w procesie skanowania laserowego. Dostępne są ogromne zbiory danych satelitarnych z europejskich satelitów teledetekcyjnych. Pojawiły się nowe możliwości badań w związku z otwartym dostępem do tych zasobów dla nauki i dydaktyki. Likwidacja dyscypliny naukowej „geodezja i kartografia” trudne do przewidzenia zamieszanie w kształceniu kadr, do powyższych zadań. Żadna z proponowanych w rozporządzeniu dyscyplin nie zapewni wykształcenia specjalistów kompleksowo obsługujących zasób informacyjny georeferencyjnych rejestrów państwowych takich jak ewidencja gruntów i budynków, bazy i mapy topograficzne oraz tematyczne, geoportale branżowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie i centralne, czyli całe zasoby informacji przestrzennej dla całej Polski.

Przerwanie ciągłości badań, rozproszenie kadry naukowej spowoduje brak możliwości konkurowania na polu międzynarodowym, a także znacząco ograniczy możliwości rozwoju innowacyjnych firm krajowych działających w obszarze geoinformacji. Decyzja o zaniknięciu dyscypliny zahamuje w naturalny sposób rozpoczęte procesy tworzenia własnych komórek B+R w polskich firmach. Jednocześnie może to spowodować znaczące zmniejszenie konkurencyjności polskich firm na rynku krajowym w stosunku do podmiotów międzynarodowych.

Zarząd SKP popiera więc zdecydowanie wszystkie działania środowisk naukowych zmierzające do utrzymania samodzielności dyscypliny „geodezja i kartografia”.

W imieniu Zarządu Głównego SKP
dr hab. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr

Post Author: admin